close
Rti Thaiดาวน์โหลด Rti App
Open
:::

ประวัติ Rti

ประวัติ Rti 

  เสียงจากไต้หวัน

         Radio Taiwan International : Rti คือสถานีวิทยุแห่งชาติของสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ปัจจุบันส่งกระจายเสียงจากกรุงไทเป ด้วย 14 ภาษาครอบคลุมทั่วโลก นำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาด้านประชาธิปไตย ศิลปะ วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสังคมของไต้หวัน

       วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2471 (ค.ศ. 1928) ก่อตั้งและออกกระจายเสียงเป็นครั้งแรกที่นครนานกิง (ปัจจุบันเป็นเมืองเอกของมณฑลเจียงซู) จีนแผ่นดินใหญ่ ในนาม Central Broadcasting System : CBS : 中央廣播電臺

       ปี พ.ศ. 2492 (ค.ศ. 1949) ย้ายมาตั้งยังกรุงไทเป ตามการอพยพโยกย้ายลงมาปักหลักสร้างฐานยังไต้หวันของรัฐบาลสาธารณรัฐจีน

       เดือนมีนาคม ปีพ.ศ. 2500 (ค.ศ. 1957) ตั้งเสียงแห่งจีนเสรี (Voice Of Free China:自由中國之聲) เพิ่มการออกกระจายเสียงภาคภาษาต่างประเทศไปทั่วโลก ประกอบด้วยภาษาไทย อังกฤษและอินโดนีเซีย ฯลฯ

       1 มกราคม ปีพ.ศ. 2522 (ค.ศ. 1979) ตั้งเสียงแห่งเอเชีย (Voice of Asia :亞洲之聲) เพิ่มการออกกระจายเสียงไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบด้วยภาคภาษาไทย อังกฤษ เวียดนามและอินโดนีเซีย

       1 มกราคม 2541 (ค.ศ. 1998) รวมเสียงแห่งจีนเสรี เสียงแห่งเอเชีย และ CBS ในสังกัดกระทรวงกลาโหมให้เป็นหนึ่งเดียว ตั้งเป็นองค์กรอิสระในรูปนิติบุคคล โดยเปลี่ยนชื่อเรียกรวมกันเป็น  Central Broadcasting System: CBS (財團法人中央廣播電臺)

       1 มกราคม 2546 (ค.ศ. 2003) เปลี่ยนชื่อเป็น Radio Taiwan International : Rti

       1 มกราคม 2549  (ค.ศ. 2006) เพิ่มการออกกระจายเสียงภายในไต้หวันในระบบ FM เรียกว่า RtiFM ออกกระจายเสียงทั่วเกาะไต้หวัน ในภาคภาษาไทย อินโดนีเซียและเวียดนาม เพื่อบริการและนำเสนอข้อมูลข่าวสารแก่แรงงานต่างชาติและประชาชนจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

กระจายเสียงทั่วโลก เคียงคู่ประวัติศาสตร์

           Rti ส่งกระจายเสียงผ่านสถานีทวนสัญญาณซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ต่าง ๆ ของไต้หวัน 9 แห่ง คือ ลู่กั่ง ฝ่างเหลียว ฉางจื่อ ต้านสุ่ย เป่าจง หูเหว่ย ไถหนาน โข่วหูและหมินสง กำลังส่งของสถานีวิทยุ Rti สูงถึง 105,000 กิโลวัตต์ ความสามารถในการส่งกระจายเสียงเป็นอันดับ 1 ของภูมิภาคเอเชีย และอยู่ในอันดับ 10 ของโลก ประสิทธิภาพในการส่งกระจายเสียงเท่ากับ 2.69 เท่าของสถานีวิทยุอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วไต้หวันรวมกัน คลื่นกระจายเสียงครอบคลุมภาคกลางและใต้ของไต้หวัน จีนแผ่นดินใหญ่ และทวีปหลักๆ ทั่วโลก

         สำนักงานใหญ่ของของ Rti ตั้งอยู่ใกล้โรงแรมแกรนด์ (台北圓山大飯店 : The Grand Hotel) ซึ่งเป็นสัญญลักษณ์สำคัญแห่งหนึ่งของกรุงไทเป มีห้องบันทึกเสียงระดับมืออาชีพ 28 ห้อง รวมทั้งอุปกรณ์การส่งกระจายเสียงที่ทันสมัย บนชั้น 3 มีห้องพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ที่เก็บรวบรวมวัตถุและอุปกรณ์เครื่องมือการสื่อสารทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่ปี 1928 ตลอดจนจดหมายและของที่ระลึกต่างๆ จากผู้ฟังทั่วโลก

         สถานีทวนสัญญาณหมินสง เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์วิทยุกระจายเสียงเพียงแห่งเดียวในไต้หวันที่ เก็บรวบรวมเครื่องส่งกระจายเสียงสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยกำแพงของพิพิธภัณฑ์ยังมีร่องรอยของกระสุนหลงเหลืออยู่ นอกจากนี้ เรือน 2 ชั้นที่สร้างในปีพ.ศ. 2483 (ค.ศ. 1940) สมัยญี่ปุ่นปกครองไต้หวัน ได้รับการอนุรักษ์ให้เป็นโบราณสถานที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์

มุมมองกว้างไกล ทันสถานการณ์

           Rti แบ่งการส่งกระจายเสียงออกเป็น แผนกข่าว ภาคภาษาจีนกลาง ภาษาท้องถิ่น และภาษาต่างประเทศ  แต่ละวันส่งกระจายเสียงด้วย ภาษาจีนกลาง, ฮกเกี้ยน, จีนแคะ, (ฮากกา), กวางตุ้ง, อังกฤษ, เยอรมัน, ฝรังเศส, รัสเซีย, สเปน, ญี่ปุ่น, เวียดนาม, ไทย, อินโดนีเซีย และเกาหลี รวม 14 ภาษาครอบคลุมทุกเขตพื้นที่ทั่วโลก รวมเวลาการส่งกระจายเสียงผ่านคลื่นต่างๆ สูงถึง 2,200 ชั่วโมง แต่ละเครือข่ายยึดมั่นในหลักการความรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ ประณีต มีความเป็นสากล และเปิดกว้าง บนจุดยืนของความเป็นกลางในการผลิตรายการที่หลากหลายได้แก่ ข่าวสาร การเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การศึกษา บันเทิง การบริการสังคม เป็นเสียงจากไต้หวันที่เที่ยงตรงกระจายไปสู่ทั่วโลก

        Rti ได้ความร่วมมือกับ Voice of America, Deutsche Welle, Radio France International, Family Radio, Voice of Russia, Radio Australia, Radio Canada International และ Radio Free Asiaนอกจากนี้ยังได้ทุ่มเท มีส่วนร่วมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้งเช่นกัน อาทิ การส่งกระจายเสียงระบบดิจิตอล (DAB) ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาการส่งกระจายเสียงระบบดิจิตอลของไต้หวัน 

ผู้ฟังหลากหลาย กระจายอยู่ทั่วโลก

           Rti มุ่งมั่นที่จะให้บริการแก่ผู้ฟังอย่างดีที่สุด เพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพรายการและปรับปรุงผลการรับฟังให้ดีขึ้นเรื่อยๆ รายการแต่ละภาษาได้แต่งตั้งมอนิเตอร์อาสาสมัคร เป็นผู้รายงานผลการรับฟังและคุณภาพของรายการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจาณาปรับปรุงรายการและการส่งกระจายเสียงของสถานีฯ

        ท่ามกลางสารสนเทศและเทคโนโลยียุคดิจิตอล Rti ได้พัฒนาการกระจายเสียงโดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ และไม่เพียงแต่มีเว็บภาคภาษาต่าง ๆ ถึง 14 ภาษาเท่านั้น ยังได้จัดทำจุลสารของแต่ละภาษา หนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ เสนอข่าวอย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ให้แก่ผู้ฟังอีกด้วย และนับตั้งแต่ปี 1998 ถึง ปี 2013 สถานีวิทยุอาร์ทีไอ ได้รับจดหมายจากแฟนรายการทั่วโลกแล้ว มากกว่า 3,000,000 ฉบับ จดหมายเหล่านี้ถูกเก็บบันทึกข้อมูลในคอมพิวเตอร์ นำไปตอบออกอากาศ และใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำรายการ ข่าว และการปรับปรุงการส่งกระจายเสียงของสถานีฯ

         การจัดตั้งชมรมผู้ฟังหรือแฟนคลับ เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ดีที่สุดในการติดต่อสื่อสัมพันธ์ระหว่างผู้ดำเนินรายการกับผู้ฟัง ผู้ฟังของ Rti ในไทย จีนแผ่นดินใหญ่ ญี่ปุ่น เยอรมัน อินโดนีเซีย ปากีสถาน โคลัมเบีย และอาร์เจนตินา มีการรวมตัวกันตั้งเป็นอาร์ทีไอแฟนคลับ ประสานติดต่อกับผู้จัดรายการของสถานีฯ อย่างใกล้ชิด

ก้าวผ่านอดีต มุ่งหน้าสู่อนาคต

              นับตั้งแต่ Rti ก่อตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกที่นครนานกิง จีนแผ่นดินใหญ่ เมื่อปีค.ศ. 1928 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลาร่วมศตวรรษแล้ว ระยะเวลาอันยาวนานที่ผ่านมา Rti ได้ทำหน้าที่เป็นสื่อกระจายเสียงเพียงแห่งเดียวที่นำเสนอเสียงจากไต้หวันสู่ประชาคมโลก

         หลายสิบปีที่ผ่านมา Rti ร่วมกับชาวไต้หวันสร้างสรรค์ปาฏิหาริย์ทางเศรษฐกิจขึ้น และบันทึกหน้าประวัติศาสตร์อันล้ำค่าของไต้หวันที่ก้าวจากระบอบการปกครองเผด็จการสู่ความเป็นประชาธิปไตยเต็มรูปแบบ และมีส่วนช่วยผลักดันความสัมพันธ์ระหว่างช่องแคบไต้หวันให้ผ่อนคลายและมีความเป็นมิตรมากขึ้น

         ในฐานะสถานีวิทยุแห่งชาติของสาธารณรัฐจีน Rti ไม่เคยพลาดการเข้าร่วมเหตุการณ์สำคัญใดๆ หลังทศวรรษที่1930 และหลังจากที่ก่อตั้งขึ้นเป็นองค์กรอิสระในรูปนิติบุคคลเมื่อวันที่ 1 มกราคม 1998 เป็นต้นมา Rti ยิ่งเติบใหญ่และสร้างศักราชใหม่ให้แก่วงการสื่อมวลชน และตามการก้าวสู่ประชาคมโลกของไต้หวันด้วยความองอาจและมั่นคงเข้มแข็ง Rti ผู้ส่งกระจายเสียงจากไต้หวันสู่ทั่วโลกได้จับมือกับนานาชาติ ขยายกลุ่มเป้าหมายผู้ฟัง ด้วยวิสัยทัศน์ยาวไกลและสร้างสรรค์ ผลิตรายการรายการต่างๆ ด้วยเนื้อหาและคุณภาพที่ได้มาตรฐาน เสนอข้อมูลข่าวสารที่ทันต่อเหตุการณ์ ปรับปรุงตนให้ทันสมัยก้าวทันโลกไปพร้อมๆ กับจังหวะการก้าวสู่ประชาคมโลกของไต้หวันตลอดเวลา