รัฐบาลผลักดันระบบการศึกษาสองภาษา เตรียมพร้อมไต้หวันใช้จีนกลาง-อังกฤษเป็นภาษาราชการคู่ในปี 2030

  • 06 December, 2018
  • มนภรณ์ ไชยวุฒิ
รัฐบาลผลักดันระบบการศึกษาสองภาษา

           สภาพัฒนาแห่งชาติไต้หวันได้กล่าวรายงานต่อสภาบริหารเกี่ยวกับแผนการพัฒนาประเทศให้ใช้สองภาษาในระบบราชการในปีค.ศ.2030 โดยต้องเสริมสร้างความเข้มแข็งของทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ นำเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้ลดช่องระหว่างของทรัพยากรในเขตชุมชนเมืองกับชนบท พร้อมดำเนินแผนการนี้ควบคู่ไปกับการพัฒนาภาษาท้องถิ่นและภาษาของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ และส่งเสริมบุคลากรรุ่นใหม่ให้มีแนวความคิดในการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารแบบสองภาษาให้กลายเป็นความสามารถพิเศษเฉพาะตัว

           สภาพัฒนาแห่งชาติไต้หวันเปิดเผยว่า วิสัยทัศน์ของการพัฒนาภาษาราชการในไต้หวันให้เป็นระบบสองภาษาคือจีนกลางและอังกฤษ ก็เพื่อต้องการให้ประชาชนในประเทศมีทักษะการฟัง, พูด, อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถนำไปต่อยอดกับศักยภาพด้านอื่นๆ ของประเทศให้ก้าวสู่ความเป็นสากล ดังนั้นการสร้างประเทศให้มีระบบราชการแบบควบคู่สองภาษาไม่ใช่เพื่อนำไปใช้ในการสอบแข่งขัน แต่หวังว่าประชาชนทุกคนในสังคมสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้อย่างทั่วถึง โดยในที่นี้การส่งเสริมระบบการเรียนการสอนในรูปแบบสองภาษา จึงนับว่าเป็นปัจจัยสำคัญอีกอย่างหนึ่งในการสร้างพื้นฐานสำหรับขับเคลื่อนแผนการดังกล่าว ขณะที่นายกรัฐมนตรีไล่ชิงเต๋อ (賴清德) ก็กล่าวว่าทั้งรัฐมนตรีลงมาจนถึงเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานราชการทุกระดับ ก็มีความจำเป็นที่จะต้องฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันด้วย

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore