ทบวงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจะประกาศใช้กฏหมายป้องกันมลพิษในอากาศฉบับใหม่ปีหน้า

  • 11 July, 2019
  • มนภรณ์ ไชยวุฒิ
ทบวงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจะประกาศใช้กฏหมายป้องกันมลพิษในอากาศฉบับใหม่ปีหน้า

           หลังจากมีการแก้ไขมาตรฐานคุณภาพอากาศเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2555 เกี่ยวกับอัตราค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองขนาด PM2.5 ต่อปีและต่อวัน ซึ่งได้มีการใช้มาตรฐานดังกล่าวมาจนถึงปัจจุบันและบรรจุเข้าไปอยู่ในกฏหมายควบคุมมาตรฐานมลพิษทางอากาศเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ.2561 โดยปกติกฏหมายนี้จะมีผลใช้บังคับ 4 ปี จึงจะนำมาพิจารณาทบทวนว่าควรทำการแก้ไขใหม่ให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปหรือไป แต่ล่าสุดวันนี้ (11 กรกฎาคม) ทางทบวงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไต้หวัน ก็ตัดสินใจเสนอร่างแก้ไขกฏหมายฉบับดังกล่าวเพื่อให้ทีผลทันใช้ในปีหน้า

           ร่างแก้ไขกฎหมายควบคุมมาตรฐานมลพิษทางอากาศฉบับนี้มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในส่วนของมาตรฐานมลพิษประเภท PM10, ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์, ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ และ PM2.5 ให้เป็นตามแนวทางขององค์การอนามัยโลก ที่จะต้องกำหนดมาตรฐานโดยอ้างอิงจากสัดส่วนความหนาแน่นทางสังคม มูลค่าทางเศรษฐกิจ และขนาดพื้นที่ของแต่ละประเทศ เพื่อนำไปสู่เป้าหมายการควบคุมมลพิษทางอากาศที่มีคุณภาพยิ่งขึ้นในอนาคต

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore