WEF จัดไต้หวันอยู่ในอันดับ 12 ศักยภาพการแข่งขันของโลก และเป็นอันดับ 4 ในเอเชีย

  • 09 October, 2019
  • กฤษณัย ไสยประภาสน์
World Economic Forum (WEF)

            World Economic Forum หรือ WEF ได้ประกาศรายงาน Global Competitiveness Index 2019 จัดอันดับศักยภาพความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกรวม 141 ประเทศ โดยจัดให้ไต้หวันอยู่ในอันดับที่ 12 ขยับขึ้นจากปีที่แล้ว 1 อันดับ และอยู่ในอันดับที่ 4 ของเอเชีย รองจากสิงคโปร์ ฮ่องกง และญี่ปุ่น และยังคงอยู่ใน 4 ประเทศยักษ์ใหญ่ด้านนวัตกรรมของโลก เช่นเดียวกับเยอรมนี สหรัฐฯ และสวิสเซอร์แลนด์ ด้วย

            นางเฉินเม่ยหลิง ประธานสภาพัฒนาแห่งชาติ ไต้หวัน ระบุว่า " ในปัจจุบัน ยังมีภาคธุรกิจบางส่วนเห็นว่า การศึกษาในโรงเรียนยังไม่สามารถตอบรับความต้องการของภาคธุรกิจได้ ช่องว่างนี้ยังมีอยู่ ไม่ใช่ว่าไม่มี"

            ปีที่แล้ว WEF ได้ใช้วิธีการประเมินแบบใหม่ 4.0 หรือ Global Competitiveness Index 4.0โดยแบ่งดัชนีชี้วัดเป็น 4 ประเภทใหญ่ ได้แก่ สภาพแวดล้อม ต้นทุนแรงงาน ตลาด และกลไกนวัตกรรม แล้วแบ่งเป็นดัชนีหลัก 12 ชนิด ประกอบขึ้นจากดัชนีย่อย 100 ตัว จัดอันดับประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกจำนวน 141 ประเทศ

            ซึ่งดัชนีหลัก 12 ชนิดดังกล่าว ไต้หวันอยู่ในอันดับต่าง ๆ อาทิ ด้านนวัตกรรม (Innovation capability) อันดับ 4 ด้านระบบการเงิน (Financial system) อันดับที่ 6 ด้านสารสนเทศ และไอซีที (ICT adoption)อันดับที่ 11 ด้านตลาดสินค้า (Product market) อันดับ 14 ตลาดแรงงาน (Labour market) อันดับ 15 โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) อันดับ 16 ขนาดตลาด อันดับ 19 ด้านระบอบ (Institutions) อันดับที่ 24 และด้านความมั่นคงของเศรษฐกิจมหภาค (Macroeconomic Stability) อยู่ในกลุ่มที่ 1 เช่นเดียวกับอีก 33 ประเทศทั่วโลก  

            สำหรับประเทศไทย ถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 40 จาก 141  ประเทศ ลดลง 2 อันดับ แต่คะแนนรวมสูงขึ้นเล็กน้อย 0.6 ส่วนดัชนี GINI ที่บ่งบอกถึงความเหลื่อมล้ำในสังคม ไทยอยู่ที่ 36.5 จาก 100 

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore