COVID-19 ระบาด ราคาเนื้อสุกรดิ่งลง ต่ำกว่า ก.ก. ละ 60 เหรียญไต้หวัน

  • 14 February, 2020
  • แสงชัย กิตติภูมิวงศ์
COVID-19 ระบาด ราคาเนื้อสุกรดิ่งลง ต่ำกว่า 60 เหรียญไต้หวัน

กรมปศุสัตว์ คณะกรรมการการเกษตรของไต้หวันแถลงว่าในช่วงตรุษจีนราคาสุกรเฉลี่ยกิโลกรัมละ 65 เหรียญไต้หวันขึ้นไปมีหลายวัน แต่หลังตรุษจีนแล้วราคาตกต่ำลงถึงเดือนกุมภาพันธ์ ช่วงวันที่ 3 วันที่ 11 และวันที่ 12 ราคาลดลงต่ำกว่า 60 เหรียญไต้หวัน

กรมปศุสัตว์แถลงว่าราคาลดลงมีสาเหตุ 2 ประการ ในปีนี้ปริมาณป้อนตลาดเพิ่มขึ้น หลังตรุษจีนเป็นช่วงซบเซาอยู่แล้ว และยังเกิดการระบาดโรค COVID-19 ผู้บริโภคหลีกเลี่ยงการซื้อเนื้อสุกร จึงทำให้ราคาตกต่ำ

กรมปศุสัตว์จะดำเนินการจ่ายเงินชดเชยแก่ผู้เลี้ยง เพื่อลดจำนวนสุกรแม่พันธ์ 300 ตัว ซึ่งจะลดการผลิตได้ 3% หรือเท่ากับ 250,000 ตัว จากเดิมผลิตปีละ 8.1 ล้านตัว ลดเหลือ 7.85 ล้านตัว

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore