กระทรวงต่างประเทศขอบคุณวุฒิสภาเช็กสนับสนุนไต้หวันเข้าร่วม WHA

  • 30 April, 2021
  • แสงชัย กิตติภูมิวงศ์
กระทรวงต่างประเทศขอบคุณวุฒิสภาเช็กสนับสนุนไต้หวันเข้าร่วม WHA
กระทรวงต่างประเทศขอบคุณวุฒิสภาเช็กสนับสนุนไต้หวันเข้าร่วม WHA

โอวเจียงอัน โฆษกกระทรวงการต่างประเทศแถลงว่า วุฒิสภาของเช็กผ่านญัตติเอกฉันท์ ในวันที่ 28 ด้วย คะแนน 58 ต่อ 0 สนับสนุนไต้หวันเข้าร่วมองค์การอนามัยโลก (WHO) ญัตติดังกล่าวยังได้ระบุถึงผลสำเร็จความร่วมมือระหว่างไต้หวันกับเช็ก และกระตุ้นรัฐบาลเช็กสนับสนุนไต้หวันเข้าร่วมองค์กรระหว่างประเทศอื่นๆ ด้วย

โอวเจียงอันกล่าวว่า เป็นการผ่านญัตติสนับสนุนไต้หวันต่อเนื่องจากเดือนพฤษภาคม ปี 2563 คณะกรรมาธิการต่างประเทศป้องกันประเทศและความมั่นคง และคณะกรรมาธิการนโยบายสาธารณสุขและสังคมของเช็ก ต่างได้ผ่านญัตติสนับสนุนไต้หวันเข้าร่วมองค์กรระหว่างประเทศ ในครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่วุฒิสภาของเช็กผ่านญัตติเป็นเอกฉันท์สนับสนุนไต้หวัน กระทรวงการต่างประเทศจะพัฒนาสัมพันธ์กับเช็กให้แนบแน่นมากขึ้น เพื่อขอให้สนับสนุนไต้หวันเข้าร่วมเป็นสมาชิก องค์กรระหว่างประเทศ ได้แก่ องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) และ อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC ) เป็นต้น เพื่อให้ทั่วโลกรับรู้ว่า ไต้หวันช่วยได้ โปรดให้ไต้หวันช่วย (Taiwan can help; Let Taiwan help)

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore