close
Rti Thaiดาวน์โหลด Rti App
Open
:::

ชาวไต้หวันอายุ 65 ปีขึ้นไปยังต้องทำงาน 8.8% ต่ำกว่าสหรัฐฯ ญี่ปุ่น เกาหลี แต่แนวโน้มต้องการทำงานเพิ่มขึ้น

  • 13 August, 2021
  • แสงชัย กิตติภูมิวงศ์
ชาวไต้หวันอายุ 65 ปีขึ้นไปยังต้องทำงาน 8.8%  ต่ำกว่าสหรัฐฯ ญี่ปุ่น เกาหลี แต่แนวโน้มต้องการทำงานเพิ่มขึ้น
ชาวไต้หวันอายุ 65 ปีขึ้นไปยังต้องทำงาน 8.8% ต่ำกว่าสหรัฐฯ ญี่ปุ่น เกาหลี แต่แนวโน้มต้องการทำงานเพิ่มขึ้น

กระทรวงแรงงานร่วมมือกับสำนักบัญชีงบประมาณและสถิติ วิเคราะห์สภาพการทำงานและการไม่มีงานทำของประชากรอายุมาก ผลการสำรวจชี้ว่า ปี 2020 แรงงานวัย 45 ปีขึ้นไป และผู้สูงวัย 65 ปีขึ้นไป มีงานทำจำนวน 4.795 ล้านคนเทียบกับปี 2019 เพิ่มขึ้น 66,000 คน หรือเท่ากับ 1.4% ในจำนวนนี้ วัย 45 - 64 ปีมีงานทำ 64% วัย 65 ปีขึ้นไปยังต้องทำงาน 8.8% เทียบกับปี 2018 ล้วนเพิ่มขึ้น 0.5 จุด หากแยกตามเพศชายและหญิงวัย 45 ขึ้นไปมีงานทำ สัดส่วน 55.7% และ 35.2 % ตามลำดับ ความแตกต่างระหว่างสองเพศเท่ากับ 20.4 จุด

เทียบกับต่างประเทศ แม้วัย 45 ถึง 49 ปี ในไต้หวันมีงานทำ 84.1% ยังต่ำกว่าญี่ปุ่น (88.5%) สูงกว่าสหรัฐฯ (82.2%)และ เกาหลี (79.9%)  แต่สำหรับวัย 50 ปีขึ้นไป มีงานทำในสัดส่วนน้อยกว่าประเทศอื่น โดยเฉพาะวัย 65 ปีขึ้นไปมีงานทำสัดส่วน 8.8% ต่ำกว่าสหรัฐฯ ญี่ปุ่นและเกาหลี ซึ่งมีสัดส่วนระหว่าง 19% – 36%

หากแยกตามประเภทอาชีพ ในปี 2020 วัย 45 ขึ้นไปทำงานภาคการผลิต 23.3% มากที่สุด รองลงมาคือค้าส่งและค้าปลีก 16.7% ก่อสร้าง 19.7% ทั้ง 3 สาขานี้รวมกันเกือบ 50%

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore