:::

Moody’s จัดอันดับเครดิตไต้หวันระดับ Aa3 ฐานะการคลังมั่นคง

  • 23 September, 2022
  • ธีรวัช จาง
Moody’s จัดอันดับเครดิตไต้หวันระดับ Aa3 ฐานะการคลังมั่นคง
Moody’s จัดอันดับเครดิตไต้หวันระดับ Aa3 ฐานะการคลังมั่นคง

     วันที่ 22 กันยายน กระทรวงการคลังแถลงว่า สถาบันจัดอันดับเครดิตความน่าเชื่อถือระหว่างประเทศ Moody’s จัดให้ไต้หวันอยู่ในระดับ Aa3 หากพิจารณาด้านภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างช่องแคบไต้หวัน อาจเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการขยายตัวเศรษฐกิจและการคลังในอนาคต  จึงปรับเปลี่ยนแนวโน้มทางเศรษฐกิจจากสถานะ “บวก” เป็น” มั่นคง”

     Moody’s ยอมรับต่อศักยภาพการพัฒนาทางเศรษฐกินและการบริหารการคลังของไต้หวัน ซึ่งมีอุตสาหกรรมเทคโนโลยีแนวหน้าระดับสูงขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตต่อเนื่อง อัตราการเติบโตและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของไต้หวันดีกว่าเขตเศรษฐกิจอื่นๆ ในระดับ Aa ด้วยกัน มีนโยบายทางการคลังและการบริหารหนี้สินที่ดี มีฐานะการคลังเพื่อรับมือกับค่าใช้จ่ายในด้านกลาโหม สังคมสูงวัย การลดก๊าซคาร์บอนฯ ซึ่งเป็นปัญหาโครงสร้างระยะยาวและผลกระทบจากปัจจัยภายนอก

     กระทรวงการคลังแถลงว่า เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางการเมืองและการพัฒนาเศรษฐกิจในปัจจุบัน คาดว่าการเสนองบประมาณส่วนกลางในปี 2023 จะเพิ่มงบสาธารณูปโภค กลาโหม การแก้ปัญหาสังคมผู้สูงอายุ และการลดก๊าซคาร์บอนฯ  ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา นโยบายการคลังของประเทศมีผลสำเร็จที่ดี งบประมาณรายรับเพิ่มขึ้น คาดว่าในปี 2023  อัตราส่วนการขาดดุล ต่อ GDP และ หนี้สิน ต่อ GDP เฉลี่ย 3 ปีล่าสุด เท่ากับ 1.6% และ 31% ตามลำดับ ถือว่ามีการบริหารการคลังที่ดีและมั่นคง

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore