RTI Radio Taiwan International

สารานุกรมสุขภาพ ประจำวันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2564

     รายการสารานุกรมสุขภาพสัปดาห์นี้ขอนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับโรคต่อมไทรอยด์ ซึ่งเป็นอีกกลุ่มโรคที่มักถูกมองว่าเป็นเรื่องไกลตัว ทั้งที่...