RTI Radio Taiwan International

มองปัจจุบัน ย้อนอดีต วันจันทร์ที่ 5 กรกฏาคม 2564

คณะนักร้องประสานเสียงไทเปฟีลฮาร์โมนิก (Taipei Philharmonic Chamber Choir) และคณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนแห่งความหวังของเมืองผิงตง(Puzangalan Children&...