RTI Radio Taiwan International

มองปัจจุบัน ย้อนอดีต วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564

ขนมจีนโบราณ “ขนมเต่า”หรือ “ขนมอังกู๊” ขนมสิริมงคลที่นิยมนำมาเซ่นไหว้ งานเฉลิมฉลอง งานมงคล หรืองานอวมงคล รวมทั้งการประยุกต์ขนมโ...