RTI Radio Taiwan International

มองปัจจุบัน ย้อนอดีต วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564

เทศกาลไหว้พระจันทร์กับขนมไหว้พระจันทร์หลากหลายสไตล์ หลากหลายรสชาติเทศกาลไหว้พระจันทร์ปีนี้ตรงกับวันอังคารที่ 21 กันยายนตามปฏิทินสากล แต่ปฏิทินจีนตรงกั...