RTI Radio Taiwan International

มองปัจจุบัน ย้อนอดีต - 2021-10-18

ย้อนอดีตโรงภาพยนตร์เก่าเมืองหนานโถวที่เมืองหนานโถว มีโรงภาพยนตร์แห่งหนึ่งที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1921 ผ่านกาลเวลามานับร้อยปี เป็นสถานที่แห่งความทรงจำของ...