RTI Radio Taiwan International

อย่างนี้คุณจะว่ายังไง วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564

อะไรๆ ก็ปรับราคา เงินก็เฟ้อ ของก็แพงหลายคนคิดว่า เงินเดือนของไต้หวันต่ำกว่าประเทศอื่นๆ เป็นเพราะราคาสินค้าต่ำกว่าประเทศอื่นมาก แต่ในความเป็นจริง เป็นอ...