ไต้หวันไฮเทค - 30 ต.ค.61- รีไซเคิลน้ำ

  • 30 October, 2018
  • RTI
ภาพจำลองโรงงานรีไซเคิลน้ำนครเกาสง

โรงงานรีไซเคิลน้ำขนาดใหญ่ 7 แห่ง ในไต้หวันทยอยเปิดใช้งาน

โรงงานรีไซเคิลน้ำระดับ หมื่นตันแห่งแรกของไต้หวัน เปิดใช้งานวันที่  22 กันยายนที่ผ่านมา ซึ่งก็คือโรงงานรีไซเคิลน้ำระยะที่ 1 ฟ่งซัน นครเกาสุง  ในขณะเดียวกันจะมีการ สร้างโรง รีไซเคิลน้ำอีก 6 แห่งที่ไทจง ไถหนัน และที่เกาสงด้วย

กรมชลประทานเปิดเผยว่า โรงงานรีไซเคิลน้ำทั้งเจ็ดแห่งนั้น เมื่อสร้างเสร็จแล้วจะป้อนน้ำได้ วันละ 301,000 ตัน โดยจะต้องใช้งบลงทุน 18,663 ล้านเหรียญไต้หวัน คาดว่าจะสร้างเสร็จในปี 2023