ไขปัญหาแรงงาน วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561

  • 26 December, 2018
  • อโศก ศรีจันทร์
ปี 2562 แรงงานต่างชาติมีรายได้เพิ่มขึ้น

1. แม้จะมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง และดำเนินการทางกฎหมายอย่างจริงจัง แต่ข่าวแรงงานข้ามชาติฆ่าสุนัขและแมวและนำมาปรุงเป็นอาหาร ก็ยังมีให้ได้ยินได้เห็นอยู่เสมอ โดยเฉพาะในหมู่คนงานเวียดนาม เพื่อป้องกันแรงงานข้ามชาติฝ่าฝืนกฎหมายคุ้มครองสัตว์เลี้ยงของไต้หวัน อันเนื่องมาจากความแตกต่างทางวัฒนธรรม คณะกรรมการการเกษตร ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบทางด้านนี้ นอกจากสั่งการให้หน่วยงานคุ้มครองสัตว์เลี้ยงตามเมืองต่างๆ ทั่วไต้หวัน เพิ่มการตรวจตราอย่างเข้มงวดแล้ว ยังได้จัดทำแผ่นพับหลากหลายภาษา เพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้แก่แรงงานข้ามชาติ ให้ได้รับรู้ถึงผลที่จะตามมา

แรงงานเวียดนามถูกจับข้อหาฆ่าชำแหละสุนัข

       กฎหมายคุ้มครองสัตว์ของไต้หวัน ผู้ทารุณหรือฆ่าชำแหละสุนัขและแมว มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับเงิน 200,000-2,000,000 เหรียญไต้หวัน หรือทั้งจำทั้งปรับ ทานเนื้อสุนัขและแมว ปรับสูงสุด 250,000 เหรียญ และจะถูกประจานด้วยการประกาศชื่อและรูปถ่าย นอกจากนี้ ผู้ฝ่าฝืนกฎหมายคุ้มครองสัตว์ หลังพ้นโทษแล้ว จะถูกเนรเทศออกนอกประเทศ ห้ามเดินทางมาทำงานที่ไต้หวันตลอดไป

ผู้ทารุณหรือฆ่าชำแหละสุนัขและแมว มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับเงิน 200,000-2,000,000 เหรียญไต้หวัน หรือทั้งจำทั้งปรับ

2. ปีใหม่นี้ มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ของผู้ใช้แรงงาน (รวมแรงงานต่างชาติด้วย) หลายรายการดังนี้

       1) อัตราค่าจ้างขั้นต่ำปรับสูงขึ้น 5% หรือ 1,100 เหรียญ จาก 22,000 เหรียญเป็น 23,100 เหรียญไต้หวัน หรือเท่ากับวันละ 770 เหรียญไต้หวัน ชั่วโมงปกติ 96.25 เหรียญไต้หวัน

       2) วันหยุดพักสัปดาห์ละ 2 วัน ในจำนวนนี้มี 1 วัน เป็นวันหยุดประจำสัปดาห์ที่ทำงานล่วงเวลาไม่ได้ ยกเว้นกรณีเกิดภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน อีก 1 วันเป็นวันหยุดพักผ่อนที่ทำงานล่วงเวลาได้ แต่นายจ้างต้องจ่ายค่าทำงานล่วงเวลาหรือค่าโอทีเพิ่มจากค่าจ้างที่ที่ได้รับตามปกติ ใน 2 ชั่วโมงแรก 1.33 เท่า หรือชั่วโมงละ 128 เหรียญไต้หวัน  (96.25 x 1.33) ชั่วโมงที่ 3 เป็นต้นไป จ่ายให้ชั่วโมงละ 1.66 เท่าของชั่วโมงปกติ หรือชั่วโมงละ 161 เหรียญไต้หวัน (96.25 x 1.67)

ปี 2562 ค่าจ้างขั้นต่ำปรับสูงขึ้น 5% หรือ 1,100 เหรียญ จาก 22,000 เหรียญ เป็น 23,100 เหรียญไต้หวัน หรือเท่ากับวันละ 770 เหรียญไต้หวัน

       3) การทำงานล่วงเวลาในวันหยุดนักขัตฤกษ์ นายจ้างต้องจ่ายค่าโอทีเพิ่มให้ 1 เท่าของค่าจ้างในวันปกติ คือจ่ายเพิ่มวันละ 770 เหรียญไต้หวัน หรือชั่วโมงละ 96.25 เหรียญไต้หวัน

       4) อัตราเบี้ยประกันภัยแรงงานของแรงงานต่างชาติ ปรับขึ้นจาก 9.5% เป็น 10% หากคิดคำนวณวงเงินประกันจากค่าจ้างขั้นต่ำ 23,100 เหรียญไต้หวัน ปีใหม่ 2562 เป็นต้นไป เบี้ยประกันภัยแรงงานเดือนละ 2,310 เหรียญไต้หวัน ในจำนวนนี้ นายจ้างรับผิดชอบ 70% หรือ 1,617 เหรียญต่อการว่าจ้างแรงงานต่างชาติ 1 คนต่อเดือน แรงงานรับผิดชอบ 20% หรือต้องจ่ายเดือนละ 462 เหรียญ จ่ายเพิ่มขึ้นจากเดิมเดือนละ 44 เหรียญ และรัฐบาลไต้หวันจ่ายสมทบให้ 10% หรือ 231 เหรียญไต้หวัน

       5) อัตราเบี้ยประกันสุขภาพคงเดิม อยู่ที่ 4.69% แต่เมื่อค่าจ้างขั้นต่ำปรับสูงขึ้นเป็น 23,100 เหรียญ ทำให้เบี้ยประกันเพิ่มขึ้นเป็น 1,083 เหรียญ ในจำนวนนี้นายจ้างรับผิดชอบ 60% หรือ 649 เหรียญไต้หวันต่อการว่าจ้างแรงงานต่าง 1 คนต่อเดือน ด้านแรงงานรับผิดชอบ 30% หรือจ่ายเบี้ยประกันสุขภาพเดือนละ 325 เหรียญ เพิ่มจากเดิมเดือนละ 15 เหรียญ ขณะที่รัฐบาลจ่ายสบทบให้ 10% หรือรัฐบาลจ่ายให้เดือนละ 174 เหรียญต่อคน

ปี 2562 แรงงานไทยเสียเบี้ยประกันภัยแรงงานและประกันสุขภาพเพิ่มขึ้นคนละ 59 เหรียญ/เดือน (คิญจากวงเงินประกัน 23,100 เหรียญไต้หวัน)

       6) ด้านการเสียภาษีเงินได้ในปี 2562 ซึ่งจะยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีของปี 2561 ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2562 หากแรงงานไทยพำนักอยู่ในไต้หวันครบ 183 วันขึ้นไปในปี 2561 จะได้รับการยกเว้นและลดหย่อนภาษีตลอดปีเพิ่มเป็น 408,000 เหรียญไต้หวัน หมายความว่า ตลอดทั้งปี ผู้มีรายได้ไม่ถึง 408,000 เหรียญไต้หวัน หรือเฉลี่ยมีรายได้ไม่เกินเดือนละ 34,000 เหรียญไต้หวัน กรณีที่ไม่มีการทำงานล่วงเวลาหรือโอที แต่หากมีโอทีส่วนที่ไม่เกิน 54 ชั่วโมง ซึ่งเป็นโอทีปลอดภาษี ค่าโอทีประมาณ 6,000 เหรียญ รวมแล้วไม่เกิน 40,000 เหรียญต่อเดือน ไม่ต้องเสียภาษี เท่ากับว่าแรงงานต่างชาติส่วนใหญ่ ไม่ต้องเสียภาษีเลย หากมีการหักภาษี ณ ที่จ่ายล่วงหน้า เมื่อยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีไปแล้ว 3-4 เดือน จะได้รับคืนทั้งหมด กรณีที่มีรายได้เกิน 408,000 เหรียญไต้หวัน ส่วนที่เกินเรียกว่าเงินได้สุทธิ และเงินได้สุทธิส่วนที่ไม่เกิน 540,000 เหรียญ เสียภาษีเงินได้ 5% หากเกิน 540,000 แต่ไม่ถึง 1,210,000 เหรียญเสีย 12%

       7) สำหรับผู้ที่อยู่ไม่ครบ 183 วันใน 1 ปีภาษี ยังต้องเสียภาษี 6% หากในเดือนนั้น มีรายได้ไม่เกิน 1.5 เท่าของอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ หรือ 34,650 เหรียญไต้หวัน ผู้ที่อยู่ไม่ครบ 183 วันใน 1 ปีภาษี และมีรายได้เกิน 34,650 เหรียญ ในเดือนนั้นต้องเสียภาษี 18% โดยไม่สามารถขอคืน

ผู้มีรายได้ไม่ถึง 408,000 เหรียญไต้หวัน หรือเฉลี่ยมีรายได้ไม่เกินเดือนละ 34,000 เหรียญไต้หวัน ไม่ต้องเสียภาษี

3. ผอ. ลัพธวรรณ วอลช์ จากสำนักงานแรงงานไทย ไทเป อวยพรแรงงานไทยทั่วไต้หวัน ขอให้ทำงานราบรื่นและมีสุขภาพแข็งแรงทุกคน ขณะเดียวกันนำข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับแรงงานไทยมาพูดคุย และให้ข้อคิดเตือนใจในการใช้ชีวิตในไต้หวัน...

ผอ. ลัพธวรรณ วอลช์ จากสำนักงานแรงงานไทย ไทเป  (คนที่ 2 จากซ้าย) ขณะตรวจเยี่ยมไซต์งานก่อสร้างอาคารผู้โดยสารแห่งที่ 3 ท่าอากาศยานนานานชาติเถาหยวน