กระแสประชาธิปไตย วันจันทร์ที่ 28 ม.ค. 2562

  • 28 January, 2019
  • กฤษณัย ไสยประภาสน์
นายกรัฐมนตรีซูเจินชาง (蘇貞昌)

๑. ประธานาธิบดีไช่อิงเหวิน ผู้นำไต้หวัน สาธารณรัฐจีน เรียกร้องให้ทั่วโลกต้องร่วมแรงร่วมใจเพื่อการอนามัยของโลก และจะขาดไต้หวันไม่ได้เด็ดขาด 

๒.สหภาพยุโรป และประเทศประชาธิปไตย ที่มีอุดมการณ์ประชาธิปไตยร่วมแรงร่วมใจปกป้องไต้หวันที่เป็นประชาธิปไตย 

 

๓. นายกรัฐมนตรีซูเจินชาง ย้ำ ห้ามใช้อุปกรณ์การสื่อสารที่ผลิตในจีน เพื่อความมั่นคงแห่งชาติ

นรม. ซูเจินชาง ไต้หวัน ย้ำจำเป็นต้องจำกัดการใช้อุปกรณ์สื่สารที่ผลิตในจีน เพื่่อความมั่นคงแห่งชาติ