ขุนพลแรงงานไทย วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

  • 08 February, 2019
  • อโศก ศรีจันทร์
ไต้หวันทดลองให้คกก. การเกษตรเป็นนายจ้างนำเข้าแรงงานต่างชาติจำนวน 400 คน เพื่อส่งไปทำงานตามพื้นที่เกษตรต่างๆ ที่มีความต้องการ

ไต้หวันอนุญาตนำเข้าแรงงานภาคการเกษตรแล้ว ทดลองให้นำเข้าได้ในเดือนก.ค. ปีนี้ เบื้องต้นนำเข้าได้ 800 คน

         ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคการเกษตรอยู่ในภาวะรุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งฟาร์มโคนม เงินเดือนเริ่มต้นที่ 40,000 เหรียญ ยังหาคนงานเข้าทำงานไม่ได้ อย่างไรก็ตาม มีกลุ่มเคลื่อนไหวด้านการเกษตรคัดค้านนโยบายการนำเข้าแรงงานต่างชาติ พวกเขาเห็นว่าการเปิดให้นำเข้าแรงงานต่างชาติในภาคการเกษตรเป็นเรื่องละเอียดอ่อน จะต้องระมัดระวังอย่างรอบคอบและรัดกุม ทำให้ที่ผ่านมา แม้จะมีเสียงเรียกร้องจากเกษตรกรผู้เดือดร้อน ขอให้รัฐบาลแก้ปัญหาด้วยการอนุญาตเปิดให้นำเข้าแรงงานต่างชาติได้ แต่กระทรวงแรงงานยังสงวนท่าที ไม่อนุญาตสักที และเสียงเรียกร้องของเกษตรกรดังกระหึ่มขึ้นเรื่อยๆ

ภาคการเกษตรของไต้หวันขาดแคลนแรงงานอย่างหนัก ที่มัอยู่ในปัจจุบัน ส่วนใหญ่เป็นแรงงานสูงอายุ

         จนเมื่อวันที่ 30 ม.ค. ที่ผ่านมา กระทรวงแรงงานได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ฟาร์มโคนมทดลองนำเข้าแรงงานต่างชาติได้ เบื้องต้นทดลองให้ฟาร์มโคนมในแต่ละเมืองยื่นขอนำเข้าแรงงานต่างชาติได้เมืองละ 50 คนก่อน โดยเปิดให้นำเข้าได้ในเดือนก.ค. นี้เป็นต้นไป แต่มีเงื่อนไขว่า จะต้องเป็นฟาร์มโคนมที่มีจำนวนโคนม 80 ตัวขึ้นไป และต้องมีสัดส่วนการว่าจ้างแรงงานท้องถิ่น 4 คน จึงจะมีสิทธิ์ยื่นขอนำเข้าแรงงานต่างชาติได้ 1 คน แม้จะเป็นเงื่อนไขที่ค่อนข้างเข้มงวด แต่ถือเป็นก้าวแรกของการเปิดให้นำเข้าแรงงานในภาคการเกษตร

โดยเฉพาะฟาร์โคนม แม้ค่าจ้างเดือนละ 40,000 เหรียญ ยังไม่สามารถหาแรงงานเข้าทำงานได้

         จากการสำรวจ ฟาร์มโคนมที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับที่กระทรวงแรงงานกำหนด มีสิทธิ์นำเข้าแรงงานต่างชาติได้ มีประมาณ 400 แห่ง จำนวนแรงงานต่างชาติที่จะทดลองเปิดให้นำเข้าได้มีประมาณ 400 คน

กระทรวงแรงงานอนุญาตให้ฟาร์มโคนมที่มีจำนวนโคนม 80 ตัวขึ้นไป ทดลองนำเข้าแรงงานต่างชาติได้ 1 คน ทั้งหมดไม่เกิน 400 คน

         นอกจากอนุญาตให้ฟาร์มโคนมทดลองนำเข้าแรงงานต่างชาติได้แล้ว ในที่ประชุมยังได้อนุมัติโครงการทดลองให้คณะกรรมการการเกษตรเป็นผู้ยื่นขอนำเข้าแรงงานต่างชาติ แล้วจัดส่งไปทำงานตามฤดูกาลและความต้องการของเกษตรกร โดยให้คณะกรรมการการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบในฐานะนายจ้าง บริหารดูแลและจัดส่งไปทำงานในไร่ สวนหรือฟาร์มเกษตรที่ลงทะเบียนแสดงความต้องการ ลักษณะคล้ายผู้อนุบาลรายชั่วโมง เบื้องต้นอนุญาตให้ทดลองนำเข้าได้จำนวน 400 คน โดยจะเริ่มดำเนินการในเมืองที่ขาดแคลนแรงงานอย่างรุนแรงงาน 8 แห่งก่อน ประกอบด้วย นครไทจง จางฮั่ว หยุนหลิน เจียอี้ ไถหนาน เกาสงและผิงตง แต่ละเมือง 50 คน โดยให้คณะกรรมการการเกษตรเป็นผู้ยื่นขอต่อกระทรวงแรงงาน และเป็นนายจ้างที่รับผิดชอบบริหารดูแล รวมถึงจ่ายค่าจ้าง ดูแลเรื่องอาหารที่พัก และการจัดส่งไปทำงานยังเกษตรกรที่มีความต้องการ แม้จะมีจำนวนเพียง 400 คน แบ่งให้ 8 เมือง แต่ละตำบลไม่ถึง 10 คน แต่เกษตรกรต่างรู้สึกยินดีที่รัฐบาลได้ก้าวออกมาก้าวแรก จากที่อดีตปฏิเสธอย่างเดียว

นอกจากนี้ ยังทดลองให้คกก. การเกษตรเป็นนายจ้างนำเข้าแรงงานต่างชาติจำนวน 400 คน เพื่อส่งไปทำงานตามพื้นที่เกษตรต่างๆ ที่มีความต้องการ