ขุนพลแรงงานไทย วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562

  • 12 July, 2019
  • อโศก ศรีจันทร์
สนร. ไทเป จัดอบรมล่าม บจง. 130 คน เน้นคุณภาพในการให้บริการและช่วยแรงงานไทยแก้ปัญหาถูกหลอกลวง ป้องกันยาเสพติดและช่วยลดอุบัติเหตุจากการทำงาน

1. มาตรการลดหย่อนโทษของสตม.สิ้นสุดลงแล้ว เมื่อ 30 มิ.ย. มีชาวต่างชาติเข้ามอบตัว 17,195 คน เป็นคนไทย 726 คน

          เพื่อลดจำนวนแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายซึ่งมีจำนวนประมาณ 50,000 คน และชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวแต่อยู่เลยกำหนดโดยหางานทำอย่างผิดกฎหมายอีกประมาณ 40,000 คน สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของไต้หวัน ได้จัดโครงการพิเศษให้การลดหย่อนโทษสำหรับผู้เข้ารายงานตั้งตั้งแต่ 1 ม.ค. จนถึงวันที่ 30 มิ.ย. นี้ ในระหว่างโครงการ แรงงานต่างชาติที่หลบหนีนายจ้างและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่อยู่เลยกำหนดวีซ่าที่เข้ารายงานตัว จะไม่ถูกกักกัน และจะได้รับการลดหย่อนโทษปรับจากสูงสุด 10,000 เหรียญไต้หวันเหลือ 2,000 เหรียญไต้หวัน และลดระยะเวลาถูกจำกัดการเดินทางเข้าไต้หวันด้วย

ตรวจเข้มตามร้านนวดไทย

         โฆษกสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแถลงว่า ช่วงระหว่างโครงการพิเศษดังกล่าว มีชาวต่างชาติพำนักอาศัยในไต้หวันอย่างผิดกฎหมายถูกส่งกลับทั้งหมด 25,967 คน ในจำนวนนี้ เป็นแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายและชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าไต้หวันในฐานะนักท่องเที่ยวแต่อยู่เลยกำหนดวีซ่าเข้ามอบตัว 17,195 คน เป็นคนไทย 726 คน นอกจากนี้ยังตรวจพบและจับกุมชาวต่างชาติผิดกฎหมาย 8,772 คน เป็นคนไทย 302 คน และจับกุมนายจ้างที่ว่าจ้างชาวต่างชาติเข้าทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต 1,023 คน นายหน้าเถื่อน 192 คน ผลงานการจับกุมชาวต่างชาติผิดกฎหมายเพิ่มขึ้น 68% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว ส่วนผลงานการจับกุมนายจ้างและนายหน้าผิดกฎหมายเพิ่มขึ้น 59% และ46% ตามลำดับ

         สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเปิดเผยข้อมูลพบว่า นอกจากเริ่มมีการตรวจและกวาดล้างชาวต่างชาติผิดกฎหมายมาตั้งแต่ปี 2555 แล้ว ยังมีการตรวจจับการว่าจ้างและการจัดหางานโดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมๆ กันไปด้วย โดยสามารถจับกุมนายจ้างที่ว่าจ้างชาวต่างชาติเข้าทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต 13,140 คน นายหน้าเถื่อน 2,408 คน

         นับตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. นี้เป็นต้นไป สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะยังตรวจเข้มต่อไป และจะหารือกับกระทรวงแรงงานเพื่อเพิ่มโทษนายจ้างที่ว่าจ้างและบริษัทจัดหางานที่จัดหางานชาวต่างชาติโดยไม่ได้รับอนุญาต ขณะเดียวกันะอัตราค่าปรับและโทษสำหรับชาวต่างชาติที่ทำผิดกฎหมายจะกลับมาเหมือนเดิม กล่าวคือจะต้องเสียค่าปรับตามกำหนดเวลาที่หลบหนีหรืออยู่เกินกำหนดดังนี้

        ไม่เกิน 10 วัน เสียค่าปรับ 2,000 เหรียญไต้หวัน

        11 วันขึ้นไป ไม่เกิน 30 วัน เสียค่าปรับ 4,000 เหรียญไต้หวัน

        31 วันขึ้นไป ไม่เกิน 60 วัน เสียค่าปรับ 6,000 เหรียญไต้หวัน

        61 วันขึ้นไป ไม่เกิน 90 วัน เสียค่าปรับ 8,000 เหรียญไต้หวัน

        91 วันขึ้นไป เสียค่าปรับ 10,000 เหรียญไต้หวัน

ตามไซต์งานก่อสร้างมักจะเป็นแหล่งหลบซ่อนของแรงงานต่างชาติผิดกฎหมาย

        นอกจากนี้ แรงงานต่างชาติที่หลบหนีนายจ้างหรือชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าไต้หวันและอยู่เลยกำหนดวีซ่า เดิมจะถูกจำกัดห้ามเดินทางเข้าสู่ไต้หวัน 3-5 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. นี้เป็นต้นไป ไม่ว่าจะถูกตรวจพบหรือเข้ามอบงานตัว จะถูกจำกัดสิทธิ์การเดินทางเข้าไต้หวันเป็นเวลานานถึง 8 ปี

        จากสถิติใหม่ล่าสุดของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2562 ในไต้หวันมีแรงงานต่างชาติทั้งหมด 705,595 คนโดยในจำนวนนี้ หลบหนีนายจ้างกลายเป็นแรงงานผิดกฎหมายและยังไม่ถูกตรวจพบจำนวนทั้งหมด 48,449 คน ในจำนวนนี้ แรงงานอินโดนีเซียมีจำนวนหลบหนีมากที่สุด 22,822 คน ครองอัตราส่วน 47% แรงงานเวียดนามอยู่อันดับสอง มีจำนวน 22,266 คน ครองสัดส่วน 46% อันดับ 3 ได้แก่คนงานฟิลิปปินส์ มีจำนวน 2,576 คน คิดเป็นสัดส่วน 5.3% สำหรับแรงงานไทยที่หลบหนีและยังไม่ถูกตรวจพบมีจำนวน 784 คน คิดเป็นสัดส่วน 1.6% ในจำนวนนี้เป็นแรงงานไทยเพศชาย 652 คน เพศหญิง 132 คน

นับตั้งแต่ 1 ก.ค. เป็นต้นไป ตำรวจจะเพิ่มการกวาดล้างชาวต่างชาติผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่อง

2. สำนักงานแรงงานไทย ไทเป จัดอบรมล่ามบริษัทจัดหางาน 130 คน เน้นคุณภาพในการให้บริการและช่วยแรงงานไทยแก้ปัญหาถูกหลอกลวง ป้องกันยาเสพติดและช่วยลดอุบัติเหตุจากการทำงาน

        ล่ามเป็นผู้ดูแลแรงงานไทยในสถานประกอบการ  จัดเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดกับแรงงานไทยมากที่สุด  และมีหน้าที่สำคัญในการให้บริการ การดูแลสภาพความเป็นอยู่และแก้ไขปัญหาต่างๆ ของแรงงานไทย หากล่ามมีคุณภาพและประสิทธิภาพในการให้บริการ จะช่วยให้ปัญหาแรงงานไทยลดลงไปอย่างมากเลยทีเดียว ด้วยเหตุนี้ สำนักงานแรงงานไทย ไทเป จึงได้จัดโครงการอบรมมาตั้งแต่ปี 2551 เพื่อเพิ่มทักษะในการให้บริการแรงงานไทยแก่ล่ามของบริษัทจัดหางาน ให้มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายแรงงานและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของไต้หวัน ความรู้ที่เกี่ยวกับการการป้องกันยาเสพติด ป้องกันการถูกหลอกลวงและอุบัติเหตุจากการทำงาน วิธีบริการและปฏิบัติต่อแรงงานไทยอย่างถูกต้องเหมาะสม ลดความไม่เข้าใจกันระหว่างล่ามและแรงงานไทย  อันจะเป็นการป้องกันมิให้แรงงานไทยถูกเอารัดเอาเปรียบและละเมิดสิทธิอันพึงมีพึงได้ตามกฎหมาย รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมการทำงานและการสร้างเครือข่าย เพื่อการปกป้องคุ้มครองแรงงานไทยได้อีกด้วย

        มาในปีนี้ มีการจัดอบรมล่ามและอาสาสมัครแรงงานไทยในภาคเหนือและกลางรวม 2 รุ่น ภาคเหนือจัดขึ้นที่โรงแรม The Fullon Hotel ในนครเถาหยวน เมื่อวันพุธที่ 26 มิถุนายน ส่วนภาคกลางจัดขึ้นที่ Evergreen Laurel hotel นครไทจง เมื่อวันพุธที่ 3 กรกฎาคม รวมมีล่ามที่เข้ารับการอบรมประมาณ 130 คน

โครงการอบรมล่ามและอาสาสมัครแรงงานไทย จัดโดยสำนักงานแรงงานไทย ไทเป มีล่ามจากบริษัทจัดหางานให้ความสนใจเข้าร่วมกว่า 130 คน

        สำหรับหลักสูตรการอบรม ปีนี้เน้นไปที่ป้องกันการถูกหลอกลวง โดยเฉพาะการป้องกันแรงงานไทยตกเป็นผู้ต้องหาแก๊งต้มตุ๋น จากการรับซิมโทรศัพท์มือถือฟรีโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ รวมถึงปัญหายาเสพติดและดื่มสุราแล้วขับขี่ยานพาหนะ โดยได้เชิญวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้านการต่อต้านอาชญากรรมการต้มตุ๋นหลอกลวง จากกองกิจการต่างด้าว สถานีตำรวจเถาหยวน และตำรวจกองคดีอาญา สถานีตำรวจไทจง และปัญหาที่แรงงานไทยมักจะประสบบ่อย ได้แก่อุบัติเหตุจากการทำงาน ซึ่งแต่ละปี มีแรงงานไทยที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการทำงานไม่ต่ำกว่า 10 คน โดยได้เชิญ ดร.หวงเจี้ยนผิง ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย จากสมาคมความปลอดภัยอุตสาหกรรมและอาชีวอนามัยไต้หวัน มาให้ความรู้ในการช่วยป้องกันแรงงานไทย ซึ่งส่วนใหญ่ทำงานอยู่ในโรงงาน ให้ลดอุบัติเหตุจากการทำงานน้อยลง

หลังจบอบรม ล่ามและอาสมัครแรงงานไทยในนครเถาหยวนต่างโชว์ประกาศนียบัตรของตน

       นอกจากนี้ สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยยังได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองและดูแลคน ไทย ไปแนะนำการให้บริการคนไทยของสนง.การค้าและเศรษฐกิจไทยด้วย

       บรรดาล่ามที่เข้ารับการอบรมทั้งหลาย ต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าได้รับความรู้ ความเข้าใจกฎหมายแรงงานและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องดีและถูกต้องมากขึ้น  รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับหลักการให้บริการที่ดีสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานและการปกป้องคุ้มครองสิทธิของแรงงานไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงมีโอกาสได้ติดต่อแลกเปลี่ยนความเห็นกับเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานอย่างใกล้ชิด อันจะเป็นประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาและการให้บริการแก่แรงงานไทยต่อไป จึงอยากให้ สนร. ไทเป จัดโครงการประเภทนี้ขึ้นเป็นประจำทุกปี

ล่ามและอาสมัครแรงงานไทยในนครไทจง

      ด้านนางลัพธวรรณ วอลช์ ผอ. สนร.ไทเปกล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการอบรมล่ามและอาสาสมัครแรงงานไทยขณะเปิดงานว่า...ฟังจากรายการออนไลน์

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง