ขุนพลแรงงานไทย วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562

  • 04 October, 2019
  • อโศก ศรีจันทร์
หน่วยกู้ภัยเตรียมออกค้นหานายจ้างและลูกเรือประมง

1. เยาวชนอินโดนีเซียในโครงการอบรมเกษตรชุดแรก 53 คนเดินทางถึงไต้หวันแล้ว ส่วนแรงงานต่างชาติภาคการเกษตรจะทยอยเดินทางมาทำงานช่วงปลาย ต.ค. นี้

      คณะกรรมการการเกษตร ซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากระทรวงเกษตรของไต้หวันเปิดเผยว่า นับตั้งแต่กระทรวงแรงงาน ประกาศเปิดให้นำเข้าแรงงานต่างชาติภาคการเกษตรมาตั้งแต่เมษายน 2562 ที่ผ่านมา มีเจ้าของฟาร์มโคนม 109 ราย ยื่นขอนำเข้าแรงงานต่างชาติ 109 คน และสหกรณ์การเกษตรท้องที่ 22 แห่งยื่นขอนำเข้าแรงงานต่างชาติในระบบจ้างเหมาบริการจำนวน 207 คน คาดว่าปลายเดือนตุลาคมปีนี้ จะมีแรงงานต่างชาติภาคการเกษตรทยอยเดินทางมาทำงานที่ไต้หวัน นอกจากนี้ โครงการฝึกงานเกษตรของเยาวชนอินโดนีเซียชุดแรก 53 คน ได้เดินทางถึงไต้หวันแล้วเมื่อวันที่ 22 กันยายนที่ผ่านมา

สำนักงานตัวแทนไต้หวันและอินโดนีเซียลงนามโครงการฝึกงานเกษตรเยาวชนอินโดนีเซีย

      เพื่อแก้ไขภาวะขาดแคลนแรงงาน ไต้หวันมีนโยบายเปิดให้นำเข้าแรงงานต่างชาติภาคการเกษตร 2 ประเภท ได้แก่ธุรกิจฟาร์มโคนม และแรงงานต่างชาติภาคการเกษตรในระบบจ้างเหมาบริการ ประเภทละ 400 คน

      สำหรับธุรกิจฟาร์มโคนม นายจ้างที่มีคุณสมบัตินำเข้าแรงงานต่างชาติได้ จะต้องเป็นเจ้าของฟาร์มโคนมที่เป็นบุคคลธรรมดา (ไม่อนุญาตให้เจ้าของฟาร์มที่เป็นนิติบุคคลนำเข้า) และจะต้องเป็นฟาร์มที่มีโคนมตั้งแต่ 80 ตัวขึ้นไป อนุญาตให้นำเข้าแรงงานต่างชาติได้ในอัตราส่วน 4 ต่อ 1 หรือแรงงานท้องถิ่น 4 คน ซึ่งรวมเจ้าของด้วย สามารถนำเข้าแรงงานต่างชาติได้ 1 คน

      ส่วนงานจ้างเหมาบริการภาคการเกษตร เป็นโครงการทดลองระยะเวลา 1 ปี เปิดให้องค์กรนิติบุคคลที่ไม่แสวงหาผลกำไร อาทิ สหกรณ์การเกษตรเป็นต้น เป็นผู้ยื่นขอนำเข้าแรงงานต่างชาติ แล้วจัดส่งไปทำงานตามฤดูกาลและความต้องการของเกษตรกร ผู้นำเข้าหรือสหกรณ์การเกษตรท้องที่เป็นรับผิดชอบบริหารดูแล จัดหาที่พักอาหาร รวมถึงจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลาทำงาน เบี้ยประกันภัยแรงงานและประกันสุขภาพในฐานะนายจ้าง ตามกฎหมายมาตรฐานแรงงานกำหนด

      เพื่อป้องกันเกิดการเอารัดเอาเปรียบแรงงานต่างชาติ ในขั้นตอนการจัดส่งและระหว่างการดูแลแรงงานต่างชาติขณะทำงานอยู่ในไต้หวัน กระทรวงแรงงานและคณะกรรมการการเกษตรไต้หวัน ได้ให้สหพันธ์การเกษตรแห่งชาติไต้หวัน องค์กรนิติบุคคลที่ไม่แสวงหาผลกำไรระดับประเทศซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับของคณะกรรมการการเกษตร และมีหน่วยงานสาขา ได้แก่สหกรณ์การเกษตรท้องที่ต่างๆ ทั่วไต้หวัน 301 สหกรณ์ จัดตั้งบริษัทจัดหางาน เพื่อจัดส่งแรงงานต่างชาติในระบบจ้างเหมาบริการให้แก่นายจ้างได้แก่สหกรณ์การเกษตรท้องที่เป็นการเฉพาะ

2. นายจ้างเลิกกังวลผู้อนุบาลต่างชาติลาหยุดพักได้แล้ว กระทรวงสาธารณสุขประกาศใช้มาตรการช่วยดูแลผู้ป่วยชั่วคราว แบ่งเบาภาระของผู้อนุบาล

      กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการไต้หวันประกาศเมื่อวันที่ 21 ก.ย. ที่ผ่านมา เริ่มใช้มาตรการช่วยดูแลผู้ป่วยชั่วคราวเพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ดูแลหลัก นายจ้างที่ว่าจ้างผู้อนุบาลต่างชาติเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่ช่วยตนเองไม่ได้หรือทุพพลภาพระดับรุนแรง หากผู้อนุบาลต่างชาติต้องการจะลาหยุดพักผ่อน แม้เพียงวันเดียว สามารถยื่นขอใช้บริการช่วยดูแลผู้ป่วยชั่วคราวได้ สูงสุดสามารถยื่นขอใช้บริการได้เดือนละ 21 วัน โดยกระทรวงสาธารณสุขได้ทุ่มงบประมาณ 380 ล้านเหรียญไต้หวันเพื่อบริการนี้ คาดจะมีผู้ได้รับอานิสงส์ร่วม 1.8 แสนคน

      ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2562 ในไต้หวันมีแรงงานต่างชาติทำงานในตำแหน่งผู้อนุบาลในครัวเรือนจำนวน 241,562 คน สิ่งที่นายจ้างผวากันมากที่สุดเรื่องหนึ่งก็คือ ผู้อนุบาลต่างชาติที่ตนว่าจ้างดูแลผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุ หากมีปัญหาหรือต้องการลาพักผ่อน จะทำให้ขาดคนดูแล และที่ผ่านมามีเพียงผู้อนุบาลต่างชาติหลบหนี ลากลับบ้านไปเยี่ยมครอบครัวเกิน 1 เดือนขึ้นไป จึงจะยื่นขอใช้บริการผู้อนุบาลทดแทนเพื่อมาดูแลผู้ป่วยชั่วคราวได้ หากผู้อนุบาลลากลับบ้านไปเยี่ยมครอบครัวในระยะสั้น หรือลาหยุดพักผ่อน ผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุที่ต้องมีคนคอยดูแลตลอด จะประสบปัญหาขาดคนดูแลทันที

      แต่เริ่มจากบัดนี้เป็นต้นไป นายจ้างสามารถใช้บริการมาตรการช่วยดูแลผู้ป่วยชั่วคราวเพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ดูแลหลัก หากผู้อนุบาลต่างชาติต้องการจะลาหยุดพักผ่อน แม้เพียงวันเดียว นายจ้างสามารถยื่นขอใช้บริการช่วยดูแลผู้ป่วยชั่วคราวได้ สูงสุดสามารถยื่นขอใช้บริการได้เดือนละ 21 วัน

3. กระทรวงแรงงานไต้หวันห่วงใย ใส่ใจคุณภาพชีวิตและการทำงานของแรงงานต่างชาติ จัดทำรายการวิทยุภาคภาษาต่างๆ ให้ข้อมูลข่าวสารและรู้สิทธิประโยชน์ของตน

      นอกจากมีกฎหมายและมาตรการที่ดีในการคุ้มครองแรงงานต่างชาติแล้ว ในแต่ละปี กระทรวงแรงงานไต้หวันยังจัดสรรงบประมาณให้กองแรงงานท้องที่จัดกิจกรรมสันทนาการให้แก่แรงงานต่างชาติเป็นประจำ และที่พิเศษกว่าประเทศผู้นำเข้าแรงงานต่างชาติอื่นๆ ก็คือ ให้งบประมาณจัดทำรายการวิทยุภาคภาษาต่างๆ เพื่อให้แรงงานต่างชาติ นายจ้างและบริษัทจัดหางานได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารและระเบียบกฎหมายในการทำงานและการจ้างงานที่ถูกต้องด้วย

ผู้ฟังชาวไทยเยี่ยมชม Rti สถานีวิทยุที่มีรายการสำหรับแรงงานต่างชาติ

      แรงงานต่างชาติที่เดินทางมาทำงานในไต้หวันมีจำนวนมากกว่า 700,000 คนแล้ว เนื่องจากอุปสรรคในด้านการสื่อสารและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ทำให้เกิดความเข้าใจผิดและฝ่าฝืนระเบียบกฎหมายได้ง่าย กรมพัฒนากำลังแรงงาน กระทรวงแรงงาน จึงจัดสรรงบประมาณ มอบหมายให้สถานีวิทยุต่างๆ จัดทำรายการวิทยุภาคภาษาไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย เพื่อให้แรงงานต่างชาติได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร ระเบียบข้อบังคับ รวมถึงภาษาจีนและประเพณีวัฒนธรรม ทำให้ปรับตัวเข้ากับสังคมของไต้หวันได้เร็วขึ้น นอกจากนี้ ยังมีรายการวิทยุภาคภาษาจีนสำหรับนายจ้าง บริษัทจัดหางานและชาวไต้หวัน เพื่อให้ทราบถึงระเบียบกฎหมาย วัฒนธรรมและวิธีการบริหารดูแลแรงงานต่างชาติด้วย

เพื่อนผู้ฟังในห้องบันทึกเสียงของ Rti

      กรมพัฒนากำลังแรงงาน กระทรวงแรงงานแถลงว่า ปัจจุบัน ได้มอบหมายให้สถานีวิทยุต่างๆ จัดทำรายการวิทยุสำหรับแรงงานต่างชาติ นายจ้าง บริษัทจัดหางานและคนท้องถิ่น รวมทั้งหมด 13 รายการ ได้แก่ภาษาจีน 3 รายการ รายการวิทยุภาคภาษาอินโดนเซียและเวียดนาม ภาษาละ 3 รายการ ภาษาอังกฤษและไทย ภาษาละ 2 รายการ สำหรับรายการวิทยุภาคภาษาไทย ได้แก่รายการ Rti และรายการเพื่อนไทย นอกจากรับฟังผ่านเครื่องรับวิทยุได้แล้ว รายการวิทยุภาษาไทย ยังสามารถฟังรายการออนไลน์หรืออ่านข่าวสารผ่านเครื่องโทรศัพท์มือถือได้ด้วย ทำให้แรงงานไทยได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารและมาตรการใหม่ๆ ทันต่อสถานการณ์

เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ของ Rti

      กรมพัฒนากำลังแรงงานกล่าวว่า รายการวิทยุช่วยให้แรงงานต่างชาติบรรเทาความคิดถึงบ้านได้ นอกจากนี้ ยังสามารถเรียนรู้สิทธิประโยชน์ ตลอดจนวัฒนธรรมและภาษาจีน ทำให้ปรับตัวเข้ากัยสังคมไต้หวันได้ง่ายและรวดเร็วมากขึ้น

      ในบรรดาประเทศผู้นำเข้าแรงงานต่างชาติ ไต้หวันถือว่าเอาใจใส่และมีระบบดูแลและคุ้มครองแรงงานต่างชาติค่อนข้างดี

  

ไต้หวันถือว่าเอาใจใส่ มีระบบดูแลคุ้มครองแรงงานต่างชาติค่อนข้างดี และมีรายการวิทยุสำหรับแรงงานต่างชาติด้วย

4. แพยนต์ถูกคลื่นซัดนอกท่าเรือประมงจู๋เหว่ย เถาหยวน นายจ้างชาวไต้หวันและลูกเรือประมงชาวอินโดนีเซียเสียชีวิต

      เมื่อเช้าเวลา 10.00 เศษวันที่ 22 กันยายนที่ผ่านมานี้ เกิดอุบัติเหตุในทะเล นอกชายฝั่งนครเถาหยวน บริเวณห่างจากท่าเรือประมงจู๋เหว่ยไม่ไกลนัก นายสวี่ อายุ 59 ปี นายจ้างชาวไต้หวัน พร้อมด้วยลูกเรือประมงชาวอินโดนีเซีย 2 คน ขับแพยนต์ออกจากท่าเรือจู๋เหว่ย มุ่งหน้าไปยังทะเลเพื่อจับปลา แต่ขณะนั้นลมทะเลแรงจัดและมีคลื่นสูง ซัดแพยนต์คว่ำจมในทะเล มีชาวประมงพบเห็นโทรศัพท์แจ้งความ หน่วยยามฝั่งและหน่วยกู้ภัยนครเถาหยวนจัดส่งเจ้าหน้าที่หลายสิบนาย พร้อมด้วยเรือยนต์และเฮลิคอปเตอร์ออกค้นหา พบนายสวี่จมอยู่ในน้ำทะเล แต่ขณะช่วยเหลือขึ้นฝั่ง ไร้ลมหายใจไปแล้ว แต่เจ้าหน้าที่กูภัยไม่ละทิ้งความพยายาม ปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพด้วยระบบ CPR จากนั้นรีบนำส่งโรงพยาบาลกู้ชีวิตแต่ไร้ผล

เจ้าหน้าทีกู้ภัยออกค้นหานายจ้างและลูกเรือประมงอินโดนีเซียที่แพยนต์ถูกคลื่นซัดนอกท่าเรือประมงจู๋เหว่ย เถาหยวน

      บริเวณใกล้เคียงยังพบซากของแพยนต์ แต่ไม่พบร่างของลูกเรือประมงอินโดนีเซียทั้ง 2 อย่างไรก็ตาม เมื่อเวลาประมาณเที่ยงของวันเดียวกัน เจ้าหน้าที่พบนายอาเซน อายุ 35 ปี ลูกเรือประมงชาวอินโดนีเซียนอนหมดแรงอยู่ในซอกก้อนคอนกรีต 4 ขาสำหรับต้านคลื่นทะเล เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือขึ้นฝั่ง พบยังมีสติดี เพียงแต่ร่างกายอ่อนเพลีย แรงงานอินโดนีเซียรายนี้กล่าวกับเจ้าหน้าที่ว่า แพยนต์ของพวกตนถูกคลื่นชัดจนคว่ำ ตนและนายอากง ลูกเรือประมงชาติเดียวกันอีก 1 คน หลบอยู่ด้านล่างของเรือ โดยหายใจจากอากาศในท้องเรือ เมื่อเรือลอยเข้าใกล้คอนกรีตต้านคลื่น ตนใช้แรงที่ยังเหลืออยู่ไม่มากแหวกว่ายจากด้านล่างขึ้นผิวน้ำ และว่ายต่ออีกประมาณ 10 เมตรขึ้นสู่กลุ่มคอนกรีต 4 ขาที่ใช้ลดแรงคลื่น เจ้าหน้าที่ได้นำนายอาเซนส่งรักษาที่โรงพยาบาล แพทย์ชี้ไม่มีอันตรายแต่อย่างใด เพียงแต่ร่างกายออ่นเพลีย เพราะแช่อยู่ในน้ำทะเลเป็นเวลากว่า 2 ชั่วโมง

นายอาเซน 1 ในลูกเรือประมงชาวอินโดนีเซียได้รับความช่วยเหลือขึ้นมาจากก้อนคอนกรีตต้านคลื่น

      จนถึงรุ่งเช้าวันถัดมา เจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงตรวจพบร่างของนายอากง แรงงานอินโดนีเซียอีก 1 ราย จมอยู่ในน้ำทะเลบริเวณใกล้กลุ่มคอนกรีตต้านคลื่น ในสภาพเสียชีวิตไปนานหลายชั่วโมงแล้ว สรุปอุบัติเหตุครั้งนี้คร่าชีวิตไป 2 คน เป็นลูกเรือประมงอินโดนีเซีย 1 คน อีก 1 คน ได้แก่ นายสวี่ เจ้าของเรือ ซึ่งชาวประมงในละแวกนั้นเล่าว่า เป็นผู้มีประสบการณ์และชำนาญการจับปลาทะเลมาเป็นเวลากว่า 30 ปี ได้รับการขนานนามว่า เป็นนักจับปลาฝีมือสุดยอดในเขตหลูจู๋ แต่มาเสียชีวิตในอุบัติเหตุครั้งนี้  

นายจ้างชาวไต้หวันและลูกเรือประมงชาวอินโดนีเซียเสียชีวิตจากเหตุการณ์แพยนต์ล่มกลางืะเล

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง