ไต้หวันไฮเทค - 2019-11-19

  • 19 November, 2019
  • แสงชัย กิตติภูมิวงศ์
ไต้หวันพัฒนาการแพทย์แม่นยำ จัดตั้ง Biobank photo:總統府

ไต้หวันไฮเทค  -19 พ.ย. 62-  ไต้หวันพัฒนาการแพทย์แม่นยำ

การแพทย์แม่นยำ (Precision Medicine) เป็นแนวทางการรักษาโรครูปแบบใหม่ ปัจจุบันเน้นการรักษาโรคมะเร็ง เป็นเทคโนโลยีช่วยให้แพทย์สามารถรักษาผู้ป่วยได้จำเพาะถึงรายบุคคล โดยแพทย์จะเอารหัสพันธุกรรมหรือโปรตีนของผู้ป่วยรายนั้นๆ ซึ่งอาจเก็บได้จากตัวอย่างชิ้นเนื้อ เลือด หรือปัสสาวะของผู้ป่วย นำไปเพาะและเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลกลางที่สามารถระบุกลไกการเกิดโรคที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคล เพื่อให้ทราบถึงตัวยาที่สามารถตอบสนองต่อผู้ป่วยรายนั้นได้ดีที่สุด และเกิดผลข้างเคียงน้อยที่สุด หน่วยงานการแพทย์ในไต้หวันได้ร่วมกันจัดตั้งฐานข้อมูลกลาง ธนาคารชีวภาพ Biobank เก็บตัวอย่างจากผู้ป่วยโรคมะเร็งในแต่ละชนิด เพื่อนำมาศึกษา

การแพทย์แม่นยำไม่เพียงแต่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่กำลังป่วยเป็นโรคมะเร็งเท่านั้น ข้อมูลที่ได้ยังช่วยในการป้องกันการเกิดมะเร็งในบุคคลที่มีแนวโน้มจะป่วยเนื่องจากพันธุกรรม อย่างที่ทราบกันว่า มะเร็ง 5-10% สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ การที่บุคคลรุ่นลูกหรือรุ่นหลานเข้ารับการตรวจตั้งแต่เนิ่นๆ บวกกับได้ข้อมูลยาที่แม่นยำจากฐานข้อมูลกลาง ก็จะช่วยให้สามารถยับยั้งการเกิดมะเร็งได้อย่างทันท่วงที

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง