ไขปัญหาแรงงาน วันพุธที่ 8 มกราคม 2563

  • 08 January, 2020
  • อัญชัน ทรงพุทธิ์
อัตราเบี้ยประกันภัยแรงงานของแรงงานต่างชาติ คิดเป็น 10% ของวงเงินที่เอาประกัน แต่แรงงานรับผิดชอบเพียง 20%

เริ่มปีใหม่ 2563 มีกฎหมายและมาตรการใหม่ของไต้หวันที่ส่งผลต่อสิทธิประโยชน์ของแรงงานไทยดังนี้ :

1. ตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 เป็นต้นมา ค่าจ้างขั้นต่ำปรับสูงขึ้น 3.03% จาก 23,100 เหรียญเป็น 23,800 เหรียญไต้หวัน คิดเป็นรายวันปรับขึ้นจากวันละ 770 เหรียญไต้หวัน เป็นวันละ 794 เหรียญไต้หวัน คิดเป็นรายชั่วโมงจาก 96.25 เหรียญไต้หวัน ปรับเป็น 99.2 เหรียญไต้หวัน

แรงงานไทยที่เดินทางมาทำงานผ่านการจัดส่งโดยรัฐในโรงงานอิเลคทรอนิคส์ในนครเถาหยวน

2. กฎหมายมาตรฐานแรงงานกำหนดให้ผู้ใช้แรงงานทำงานวันละ 8 ชม. สัปดาห์ละ 40 ชั่วโมง หรือมีวันหยุดพักสัปดาห์ละ 2 วัน ในจำนวนนี้มี 1 วัน เป็นวันหยุดประจำสัปดาห์ที่ทำงานล่วงเวลาไม่ได้ ยกเว้นกรณีเกิดภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน อีก 1 วันเป็นวันหยุดพักผ่อนที่ทำงานล่วงเวลาได้ แต่นายจ้างต้องจ่ายค่าทำงานล่วงเวลาหรือค่าโอทีเพิ่มจากค่าจ้างที่ที่ได้รับตามปกติ ใน 2 ชั่วโมงแรก เพิ่มให้ชั่วโมง 1.33 เท่า หรือชั่วโมงละ 132 เหรียญไต้หวัน  (99.2 x 1.33) ชั่วโมงที่ 3 เป็นต้นไป จ่ายให้ชั่วโมงละ 1.66 เท่าของชั่วโมงปกติ หรือชั่วโมงละ 166 เหรียญไต้หวัน (99.2 x 1.67) สรุปทำงานในวันหยุดประจำสัปดาห์ที่ทำงานล่วงเวลาได้ ทั้งวันหรือ 8 ชั่วโมง จะได้รับ 1,262 เหรียญไต้หวัน

แรงงานไทยในโรงงานเย็บผ้าในนครเถาหยวน

3. แต่หากเป็นการทำงานล่วงเวลาในวันหยุดนักขัตฤกษ์ นายจ้างต้องจ่ายค่าโอทีเพิ่มให้ 1 เท่าของค่าจ้างในวันปกติ คือจ่ายเพิ่ม 794 เหรียญไต้หวัน

4. อัตราเบี้ยประกันภัยแรงงานของแรงงานต่างชาติ คิดเป็น 10% ของวงเงินที่เอาประกัน หากคิดคำนวณวงเงินประกันจากค่าจ้างขั้นต่ำ 23,800 เหรียญไต้หวัน ปีใหม่ 2563 เป็นต้นไป เบี้ยประกันภัยแรงงานเดือนละ 2,380 เหรียญไต้หวัน ในจำนวนนี้ นายจ้างรับผิดชอบ 70% หรือ 1,666 เหรียญต่อการว่าจ้างแรงงานต่างชาติ 1 คนต่อเดือน แรงงานรับผิดชอบ 20% หรือต้องจ่ายเดือนละ 476 เหรียญ จ่ายเพิ่มขึ้นจากเดิมเดือนละ 14 เหรียญ และรัฐบาลไต้หวันจ่ายสมทบให้ 10% หรือ 238 เหรียญไต้หวัน

แรงงานไทยในไซต์งานก่อสร้าง

5. อัตราเบี้ยประกันสุขภาพคงเดิม อยู่ที่ 4.69% เมื่อค่าจ้างขั้นต่ำปรับสูงขึ้นเป็น 23,800 เหรียญ ในจำนวนนี้นายจ้างรับผิดชอบ 60% หรือ 1,058 เหรียญไต้หวันต่อการว่าจ้างแรงงานต่าง 1 คนต่อเดือน ด้านแรงงานรับผิดชอบ 30% หรือจ่ายเบี้ยประกันสุขภาพเดือนละ 335 เหรียญ เพิ่มจากเดิมเดือนละ 10 เหรียญ ขณะที่รัฐบาลจ่ายสบทบให้ 10%

แรงงานไทยในไซต์งานก่อสร้าง

6. วันหยุดนักขัตฤกษ์ตลอดปีมีจำนวน 12 วัน มากกว่าหน่วยงานราชการ 1 วัน คือวันแรงงานแห่งชาติ

7. สำหรับวันหยุดพักพิเศษประจำปีโดยมีค่าจ้าง แรงงานที่เข้าทำงานครบ 6 เดือนแต่ไม่ครบ 1 ปี จะได้รับวันหยุดพักพิเศษโดยมีค่าจ้าง 3 วัน ทำงานครบ 1 ปีแต่ไม่ครบ 2 ปี จะได้รับวันหยุดพักพิเศษ 7 วัน ครบ 2 ปี แต่ไม่ถึง 3 ปี ไดรับวันหยุดพักพิเศษ 10 วัน ครบ 3 ปี แต่ไม่ถึง 5 ปี จะได้รับวันหยุดพิเศษปีละ 14 วัน ทำงานครบ 5 ปีขึ้นไป ไม่ถึง 10 ปี จะได้รับวันหยุดพักพิเศษปีละ 15 วัน แรงงานที่ทำงานครบ 10 ปี จะได้รับวันหยุดพักพิเศษ 16 วัน จากนั้นอายุการทำงานเพิ่มขึ้นทุก 1 ปี จะได้รับวันหยุดพิเศษเพิ่มขึ้น 1 วัน สูงสุดไม่เกิน 30 วัน

แรงงานไทยในไซต์งานก่อสร้าง

8. ด้านการเสียภาษีเงินได้ในปี 2563 ซึ่งจะยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีของปี 2562 ในช่วงเดือนพฤษภาคมปีนี้ หากแรงงานไทยพำนักอยู่ในไต้หวันครบ 183 วันขึ้นไปในปี 2562 จะได้รับการยกเว้นและลดหย่อนภาษีตลอดปีเพิ่มเป็น 408,000 เหรียญไต้หวัน หมายความว่า ตลอดทั้งปี ผู้มีรายได้ไม่ถึง 408,000 เหรียญไต้หวัน หรือเฉลี่ยมีรายได้ไม่เกินเดือนละ 34,000 เหรียญไต้หวัน กรณีที่ไม่มีการทำงานล่วงเวลาหรือโอที แต่หากมีโอทีส่วนที่ไม่เกิน 54 ชั่วโมง ซึ่งเป็นโอทีปลอดภาษี ค่าโอทีประมาณ 6,000 เหรียญ รวมแล้วไม่เกิน 40,000 เหรียญต่อเดือน ไม่ต้องเสียภาษี เท่ากับว่าแรงงานต่างชาติส่วนใหญ่ ไม่ต้องเสียภาษีเลย หากมีการหักภาษี ณ ที่จ่ายล่วงหน้า เมื่อยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีไปแล้ว 3-4 เดือน จะได้รับคืนทั้งหมด แต่หากว่า มีรายได้เกิน 408,000 เหรียญไต้หวัน ส่วนที่เกินเรียกว่าเงินได้สุทธิ และเงินได้สุทธิส่วนที่ไม่เกิน 540,000 เหรียญ เสียภาษีเงินได้ 5% หากเกิน 540,000 แต่ไม่ถึง 1,210,000 เหรียญเสีย 12%

      แต่สำหรับผู้ที่อยู่ไม่ครบ 183 วันใน 1 ปีภาษี ยังต้องเสียภาษี 6% หากในเดือนนั้น มีรายได้ไม่เกิน 1.5 เท่าของอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ หรือ 35,700 เหรียญไต้หวัน/เดือน ผู้ที่อยู่ไม่ครบ 183 วันใน 1 ปีภาษี และมีรายได้เกิน 35,700 เหรียญไต้หวัน/เดือน ในเดือนนั้นต้องเสียภาษี 18% โดยไม่สามารถขอคืน

แรงงานไทยในไซต์งานก่อสร้าง

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง