ขุนพลแรงงานไทย วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

  • 07 February, 2020
  • อโศก ศรีจันทร์
คนงานอินโดนีเซียผิดกฎหมายรับจ้างถางหญ้าริมทาง เผลอตอบด้วยภาษาจีนสำเนียงแปร่งๆ โดนจับ

1. ไต้หวันกำหนดมาตรการป้องกันการะบาดของโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ในสถานประกอบการ นายจ้างฝ่าฝืนจะถูกปรับ 300,000 เหรียญไต้หวัน และถูกเพิกถอนสิทธิ์การว่าจ้างแรงงานต่างชาติ 2 ปี

      สถานการณ์การระบาดของโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 ซึ่งมีต้นกำเนิดจากเมืองอู่ฮั่น เมืองเอกมณฑลหูเป่ยในจีนแผ่นดินใหญ่ ตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคม 2562 และมีการระบาดบานปลายไปทั่วโลกนั้น เพื่อให้แรงงานต่างชาติได้รับทราบข้อมูลและวิธีการป้องกันโรคที่ถูกต้อง กระทรวงแรงงานไต้หวันได้ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 ฉบับภาษาอังกฤษ ไทย อินโดนีเซียและเวีดนาม ผ่านสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะรายการวิทยุ เว็บไซต์หรือเฟซบุ๊ก รวมถึงหน่วยงานที่ให้บริการแรงงานต่างชาติ อาทิ ศูนย์บริการแรงงานต่างชาติประจำท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวนและเสี่ยวกั่งที่นครเกาสง นอกจากนี้ยังประกาศข้อควรปฏิบัติและมาตรการป้องกันด้านอาชีวอนามัย เพื่อรับมือสถานการณ์การระบาดของโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ 2019 ในสถานประกอบการ หากนายจ้างใดไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษปรับ 30,000-300,000 เหรียญไต้หวัน และจะถูกเพิกถอนสิทธิ์การว่าจ้างแรงงานต่างชาติเป็นเวลา 2 ปี

เจ้าหน้าที่ตรวจคัดกรองโรคกำลังตรวจวัดอุณหภูมอผู้โดยสารขาเข้าที่สนามบินนานาชาติเถาหยวน

      กระทรวงแรงงานแถลงว่า นายจ้างจะต้องจัดอบรมและให้ความรู้แก่แรงงานต่างชาติเกี่ยวกับข้อมูลและวิธีการป้องกันโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ 2019 กรณีที่แรงงานต่างชาติจะต้องไปดูแลหรือพาผู้ป่วยไปรักษาที่โรงพยาบาล นายจ้างจะต้องจัดหาหน้ากากอนามัยให้แก่แรงงานต่างชาติ และจะต้องกำชับให้สวมใส่อย่างถูกวิธีและต้องเปลี่ยนใหม่ทุกวัน หากชำรุดหรือสกปรกจะต้องเปลี่ยนใหม่ทันที หลีกเลี่ยงไปยังที่ชุมชน เช่น ตลาดสด โรงพยาบาล เป็นต้น กรณีที่แรงงานต่างชาติมีความจำเป็นต้องไปยังสถานที่แออัด หรือไปยังสถานที่ที่อากาศไม่ถ่ายเท อย่างโดยสารระบบขนส่งมวลชน ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยไอจาม หากเลี่ยงไม่ได้ให้สวมใส่หน้ากากอนามัย หลีกเลี่ยงการเข้าไปตลาดค้าสัตว์มีชีวิต การสัมผัสหรืออยู่ใกล้ชิดกับสัตว์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์ที่ป่วย หรือตาย และหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารรวมถึงเนื้อสัตว์ที่ไม่สุกดี หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ำ และสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือ ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น (เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ ผ้าเช็ดตัว) เนื่องจากเชื้อก่อโรคทางระบบทางเดินหายใจสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ทางการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อ และรักษาร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอและนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ

เจ้าหน้าที่ตรวจคัดกรองโรคกำลังตรวจวัดอุณหภูมอผู้โดยสารขาเข้าที่สนามบินนานาชาติเถาหยวน

      สำหรับแรงงานต่างชาติที่เดินทางเข้าไต้หวัน หากมีไข้ตัวร้อน ไอ หรือมีอาการไม่สบาย ขอให้แจ้งนายจ้าง เพื่อช่วยประสานติดต่อเจ้าหน้าที่คัดกรองโรคประจำสนามบิน และเดินทางเข้าไต้หวันแล้วภายใน 14 วัน หากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบหรือมีอาการคล้ายติดเชื้อ ให้รีบปรึกษาสายด่วนป้องกันโรค 1922 หรือสายด่วนคุ้มครองแรงงาน 1955 โดยไม่ต้องเสียค่าโทร เพื่อช่วยแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ได้รับทราบและดำเนินการให้ความช่วยเหลือต่อไป

เจ้าหน้าที่กำลังฆ่าเชื้อทำความสะอาดสนามบินนานาชาติเถาหยวน

      ในส่วนของนายจ้างหรือสถานประกอบการ เพื่อรับมือสถานการณ์การระบาดของโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ 2019 มีดังนี้

  • จะต้องมีมาตรการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและระบบการคัดกรองโรค เพิ่มการอบรมและซ้อมการป้องกันการติดเชื้อ ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อและทำให้อากาศถ่ายเทในสถานประกอบการ
  • จัดหาหน้ากากอนามัยในจำนวนที่เพียงพอ จะจำกัดหรือห้ามแรงงานสวมใส่หน้ากากอนามัยไม่ได้ แรงงานที่ทำงานโดยเสี่ยงต่อการติดเชื้อ นายจ้างจะต้องจัดหาหน้ากากอนามัยเป็นการเฉพาะและจะต้องสอดส่องเพื่อให้สวมใส่อย่างจริงจัง
  • ต้องคำนึงสุขภาพและความปลอดภัยของแรงงานเป็นอันดับหนึ่ง หากไม่มีความจำเป็นจริงๆ ควรหลีกเลี่ยงจัดส่งแรงงานเดินทางไปยังเขตพื้นที่ระบาดอย่างเช่นที่จีนแผ่นดินใหญ่ และแรงงานที่กลับจากจีนแผ่นดินใหญ่ในระยะนี้ จะต้องมีมาตราการบริหารและติดตามตรวจสุขภาพอย่างใกล้ชิด

หากนายจ้างใดไม่ปฏิบัติตามข้อควรปฏิบัติและมาตรการป้องกันด้านอาชีวอนามัย เพื่อรับมือสถานการณ์การระบาดของโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ 2019 ข้างต้น ต้องระวางโทษปรับ 30,000-300,000 เหรียญไต้หวัน และจะถูกเพิกถอนสิทธิ์การว่าจ้างแรงงานต่างชาติเป็นเวลา 2 ปี

แรงงานต่างชาติต้องไปดูแลหรือพาผู้ป่วยไปรักษาที่โรงพยาบาล นายจ้างจะต้องจัดหาหน้ากากอนามัยให้ (ภาพจาก chinatimes.com)

2. ส่งกลับล็อตใหญ่! ตม.เกาสงส่งกลับแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายเดือนเดียว 288 คน เป็นแรงงานไทย 22 คน

      แรงงานต่างชาติหลบหนีนายจ้างออกไปหางานทำอย่างผิดกฎหมายหรือที่เรียกกันว่าแรงงานผิดกฎหมายที่ยังไม่ถูกตรวจพบ ยังมีจำนวนสูงร่วม 50,000 คน กลายเป็นภารกิจที่หนักอึ้งของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายที่ถูกตรวจพบ หากไม่ติดคดีอื่นๆ เพียงหลบหนีและอยู่เลยกำหนด จะนำมาควบคุมตัวไว้ในสถานกักกัน เพื่อรอการส่งกลับประเทศ ซึ่งโดยทั่วไปจะใช้เวลาไม่เกิน 45 วัน ทั้งนี้ แรงงานผิดกฎหมายจะต้องจ่ายค่าปรับฐานอยู่เกินกำหนดวีซ่า สูงสุดไม่เกิน 10,000 เหรียญ และต้องเตรียมเงินซื้อตัวเครื่องบินประมาณ 7-8,000 เหรียญ

ตม.เกาสงส่งกลับแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายเดือนธันวาคม 62 เดือนเดียว 288 คน เป็นแรงงานไทย 22 คน

      เมื่อเดือนธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา สถานกักกันของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนครเกาสง ได้จัดส่งแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายที่ถูกตรวจพบชุดใหญ่ 288 คน เพื่อให้พวกเขาได้กลับบ้านไปพบกับญาติพี่น้องก่อนสิ้นปี 2562 โดยในจำนวนนี้ เป็นแรงงานเวียดนาม 138 คน อินโดนีเซีย 124 คน แรงงานไทย 22 คน

      นายเจิ้งหมิงชาง (鄭明昌) ผอ.สถานกักกันของของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนครเกาสงกล่าวว่า แม้แรงงานต่างชาติเหล่านี้จะทำผิดระเบียบกฎหมายของไต้หวัน แต่ในระหว่างรอการส่งกลับ สถานกักกันได้ใช้ระบบบริหารที่เป็นมิตรและคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน จัดที่พักที่สะอาดปลอดภัยและมีการจัดกิจกรรมแสดงความห่วงใยด้วย อย่างไรก็ตาม ผู้อยู่ในสถานกักกัน แม้จะได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม แต่ไร้ซึ่งอิสรภาพ แต่ละคนอยากเดินทางกลับบ้านโดยเร็วที่สุด ดังนั้น สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนครเกาสง จึงพยายามติดต่อกับสำนักงานตัวแทนประเทศต่างๆ ทำหนังสือเดินทาง และประสานสายการบินต่างๆ สำรองที่นั่ง ในที่สุดได้ช่วยเหลือจัดส่งแรงงานต่างชาติเหล่านี้ให้เดินทางกลับบ้านก่อนปีใหม่อย่างราบรื่นและปลอดภัย

สตม.ไต้หวันตรวจเข้มสถานประกอบการที่ฝ่าฝืนกฎหมายว่าจ้างแรงงานต่างชาติเข้าทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต

      โครงการลดหย่อนโทษสำหรับชาวต่างชาติที่เข้ารายงานตัว ระหว่าง 1 ม.ค.-30มิ.ย. 2562 แม้จะสิ้นสุดลงไปแล้ว แต่เพื่อจูงใจชาวต่างชาติที่พำนักอาศัยหรือทำงานอย่างผิดกฎหมายในไต้หวัน ให้เข้ารายงานตัวเพื่อเดินทางกลับประเทศ โดยหลักการแล้ว ผู้เข้ามอบตัวจะได้รับอนุญาตไม่ต้องไปอยู่ในสถานกักกัน แต่ต้องเสียอัตราค่าปรับตามกฎหมายดังนี้ 

        ไม่เกิน 10 วัน เสียค่าปรับ 2,000 เหรียญไต้หวัน

        11 วันขึ้นไป ไม่เกิน 30 วัน เสียค่าปรับ 4,000 เหรียญไต้หวัน

        31 วันขึ้นไป ไม่เกิน 60 วัน เสียค่าปรับ 6,000 เหรียญไต้หวัน

        61 วันขึ้นไป ไม่เกิน 90 วัน เสียค่าปรับ 8,000 เหรียญไต้หวัน

        91 วันขึ้นไป เสียค่าปรับ 10,000 เหรียญไต้หวัน

        นอกจากนี้ แรงงานต่างชาติที่หลบหนีนายจ้างหรือชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าไต้หวันและอยู่เลยกำหนดวีซ่า จะถูกจำกัดสิทธิ์การเดินทางเข้าไต้หวันเป็นเวลานานถึง 8 ปี

      จากสถิติของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ณ วันที่ 31 ธ.ค. 62  ยอดจำนวนหลบหนีสะสมของแรงงานต่างชาติตั้งแต่ต้น สูงถึง 297,436 คน โดยแรงงานเวียดนามหลบหนีมากที่สุด  137,150 คน ตามด้วยอินโดนีเซีย 120,015 อันดับ 3 คือฟิลิปปินส์ 20,303 คน ไทย 19,911 คน แต่คนงานหลบหนีเหล่านี้ ส่วนใหญ่ถูกตรวจพบและส่งกลับประเทศไปแล้ว ที่ยังหลบหนีลอยนวลอยู่ในไต้หวัน มี 48,491 คน ในจำนวนนี้ เป็นคนงานอินโดนีเซีย 23,318 คน อันดับสองได้แก่เวียดนาม 22,006 คน ตามด้วยแรงงานฟิลิปปินส์ 2,372 คน ส่วนคนงานไทยหลบหนีและยังไม่ถูกตรวจพบจำนวนน้อยที่สุด 794 คน ในจำนวนนี้เป็นผู้ชาย 656 คน ผู้หญิง 138 คน และมีแรงงานไทยถูกตรวจพบรอการส่งกลับอยู่ที่สถานกักกัน 3 คน เป็นผู้ชาย 2 คน ผู้หญิง 1 คน

แรงงานต่างชาติที่หลบหนีนายจ้างไปทำงานอย่างผิดกฎหมายและยังไม่ถูกตรวจพบยังคงมีจำนวนสูง

3. ตำรวจนอกเครื่องแบบถามทาง 6 คนงานอินโดนีเซียผิดกฎหมายรับจ้างถางหญ้าริมทาง เผลอตอบด้วยภาษาจีนสำเนียงแปร่งๆ โดนจับ

      เมื่อวันที่ 27 ม.ค. ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเขตใต้ประจำเมืองเจียอี้ ซึ่งสวมชุดนอกเครื่องแบบปฏิบัติหน้าที่เดินทางไปตรวจแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายที่หมู่บ้านหวั่งเหลียว ตำบลตงสือในเมืองเจียอี้ตามข้อมูลที่มีผู้แจ้ง แต่เนื่องจากเป็นชนบท ไม่รู้ทางไปหมู่บ้านจุดหมายปลายทาง เห็นคนงาน 6 คนทำงานถางหญ้าอยู่ริมทาง หน้าตาเหมือนคนไต้หวัน จึงถามทางว่าหมู่บ้านหวั่งเหลียวจะไปทางไหนดี แต่ไม่มีใครตอบ สักพักหนึ่ง 1 ในจำนวน 6 คนงานเผลอตอบด้วยภาษาจีนสำเนียงแปร่งๆ ว่า ทิงปู้ต่งหล่า (聽不懂啦) ซึ่งแปลว่า ฟังไม่รู้เรื่อง ส่ออาการพิรุด จึงเกิดความสงสัย เข้าไปสอบถาม พบเป็นแรงงานอินโดนีเซียผิดกฎหมายทั้งหมด จึงควบคุมตัวกลับโรงพักข้อหาอยู่เลยกำหนดและทำงานอย่างผิดกฎหมาย

คนงานอินโดนีเซียผิดกฎหมายรับจ้างถางหญ้าริมทาง เผลอตอบด้วยภาษาจีนสำเนียงแปร่งๆ โดนจับ

      แรงงานอินโดเซียที่เผลอตอบตำรวจ รู้ตัวว่าตัวเองเป็นต้นเหตุให้เพื่อนๆ อีก 5 คนถูกจับ รู้สึกไม่สบายใจ เปิดเผยกับตำรวจเป็นการส่วนตัวว่า เสียใจที่อยู่ไต้หวันมาเป็นเวลาหลายปี ไม่เคยตั้งใจเรียนพูดภาษาจีน เป็นเหตุให้ไม่เพียงแต่ตัวเองเท่านั้น ยังมีเพื่อนร่วมชาติถูกจับในครั้งนี้อีก 5 คน

คนงานอินโดนีเซียผิดกฎหมายรับจ้างถางหญ้าริมทาง เผลอตอบด้วยภาษาจีนสำเนียงแปร่งๆ โดนจับ

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง