:::

RTI Radio Taiwan InternationalRTI Radio Taiwan Internationalไต้หวันไฮเทค วันอังคารที่ 18 2565

  • 18 January, 2022
ไต้หวันไฮเทค
การใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์อัตโนมัติในยุ้งข้าว เพิ่มประสิทธิภาพ ประหยัดแรงงาน

การใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์อัตโนมัติในยุ้งข้าว เพิ่มประสิทธิภาพ ประหยัดแรงงาน

หลังเก็บเกี่ยวข้าวแล้วจะต้องผ่านการอบแห้ง เคลื่อนย้าย เก็บข้าวเข้ายุ้ง นำข้าวเปลือกออกมาสี กระบวนการต่างๆ ต้องใช้กำลังแรงงานมาก ยังมีปัญหาข้าวที่เก็บเกี่ยวแล้วหากอบแห้งไม่ทันจะกระทบต่อคุณภาพ ตั้งแต่ปี 1990 คณะกรรมการการเกษตรของไต้หวัน ได้เริ่มส่งเสริมการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์อัตโนมัติในการเก็บเกี่ยว อบข้าวและเก็บข้าวเข้ายุ้ง รวมทั้งการจัดสร้างไซโลอุณหภูมิต่ำซึ่งมีการติดตั้งอุปกรณ์เคลื่อนย้ายอัตโนมัติ ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมาสิ้นสุดปี 2020 ได้อุดหนุนเกษตรกรจัดหาอุปกรณ์ต่างๆ คำนวณเทียบเคียงการใช้แรงงาน เท่ากับประหยัดแรงงานสะสม 29,000 คน เพิ่มประสิทธิภาพได้อย่างมาก ทั้งนี้ ตั้งแต่ยุคปี 1980โครงสร้างเศรษฐกิจไต้หวันเปลี่ยนแปลงแรงงานภาคการเกษตรย้ายเข้าสู่อุตสาหกรรมจนเกิดภาวะขาดแคลนแรงงานทำการเกษตร ปัจจุบันเกษตรกรเข้าสู่ภาวะวัยชรา ปัญหาการขาดแคลนแรงงานหนักหน่วงมากขึ้น กรมเกษตรและอาหารไต้หวันแก้ปัญหาด้วยการรับซื้อข้าวความชื้นสูง ตั้งแต่ฤดูกาลที่ 2 ปี 2021 เกษตรกรส่งมอบข้าวได้ทันทีหลังเก็บเกี่ยวจากนั้นรัฐบาลจะทำการอบแห้งเอง เป็นการลดภาระให้แก่เกษตรกร อย่างไรก็ตาม เกษตรที่ต้องการเก็บข้าวเปลือกไว้ในยุ้งของตนเองยังคงมีปัญหาอบแห้งไม่ทัน ทางการไต้หวันจึงส่งเสริมให้เกษตรกรจัดหาเครื่องอบข้าวอัตโนมัติด้วย

การใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์อัตโนมัติในยุ้งข้าว เพิ่มประสิทธิภาพ ประหยัดแรงงาน

กรมเกษตรและอาหารได้ทำการปรับปรุงระบบยุ้งข้าวอัตโนมัติ เพื่อลดกำลังแรงงาน ยกระดับคุณภาพข้าว กระบวนการทั้งหมดดำเนินการภายใต้หลักการข้าวเปลือกไม่แตะสัมผัสพื้น จะไม่มีขั้นตอนของการวางกองข้าวเปลือกไว้บนพื้นดินเลย ทางการไต้หวันดำเนินการอย่างยืดหยุ่นในการช่วยเหลือเกษตรกรจัดอุปกรณ์ ตามสภาพความเหมาะสมของการใช้งาน เริ่มตั้งแต่การช่วยจัดหาอุปกรณ์กะเทาะข้าวเปลือก อุปกรณ์อบแห้ง จนกระทั่งเก็บเข้าไซโลอุณหภูมิต่ำ นอกจากนี้ยังได้ดำเนินตามนโยบายประหยัดพลังงานลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จัดสร้างเตาเผาแกลบเพิ่มขึ้น เป็นเตาเผาแกลบที่ใช้ในการอบข้าวได้ด้วย ทั้งนี้ อุปกรณ์อบข้าวเปลือกแบบเก่าใช้น้ำมันดีเซล เตาเผาแกลบที่ดัดแปลงเป็นอุปกรณ์อบข้าวเปลือก เป็นการใช้แกลบซึ่งเป็นผลพลอยได้หลังการสีข้าวมาใช้เป็นเชื้อเพลิงเพื่ออบข้าวเปลือก ลดการใช้น้ำมันดีเซล เป็นการลดต้นทุนและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ผู้จัดรายการ

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง