close
Rti Thaiดาวน์โหลด Rti App
Open
:::

ไต้หวันไฮเทค วันอังคารที่ 12 ก.ย.2566

  • 12 September, 2023
ไต้หวันไฮเทค
ศาลยุติธรรมไต้หวันใช้ AI ช่วยเขียนร่างคำตัดสิน

   คดีค้างในศาลของไต้หวันยังคงอยู่ในระดับสูง สภาตุลาการไต้หวันได้สร้างระบบการเขียนคำพิพากษาด้วย AI จะเริ่มใช้งานในเดือนกันยายน โดยในระยะแรก จะให้เขียนคำพิพากษาคดีอาญา 2 ประเภท ได้แก่ การเมาแล้วขับ และบัญชีม้า เหตุผล คือคดีทั้งสองประเภทนี้ไม่ซับซ้อน เป็นอาชญากรรมข้อหาเดียว ไม่ค่อยมีข้อโต้แย้ง ในอนาคต AI จะเขียนร่างคำพิพากษาซึ่งประกอบด้วยหัวข้อเรื่อง ระดับความผิด ข้อเท็จจริง เหตุผล และข้อบัญญัติทางกฎหมาย จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปิดคดี ส่วนประเด็นหลัก เช่น การระบุข้อเท็จจริง การอ้างอิงกฎหมาย และการตัดสินโทษ ผู้พิพากษาจะยังคงตัดสินเอง

   ซู รั่วหลง (蘇若龍) ประธานเนติบัณฑิตยสภา ยกตัวอย่างจำนวนคดีใหม่ที่ศาลแขวงไทจง มีจำนวนสูงที่สุดในไต้หวัน การใช้ AI ในการเขียนคำพิพากษาสามารถลดภาระของผู้พิพากษาได้อย่างมาก เป็นเรื่องที่ดี อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจริงและสถานการณ์เฉพาะของแต่ละกรณีอาจไม่เหมือนกัน AI สามารถพิจารณาโดยละเอียดหรือไม่ จะต้องมีการพิจารณา และผู้พิพากษาเชื่อถือ AI มากเกินไปอาจเกิดผลเสีย

   ซู รั่วหลง เชื่อว่ารัฐธรรมนูญปกป้องการพิจารณาคดีโดยอิสระของผู้พิพากษา เพราะเชื่อว่าผู้พิพากษาจะตัดสินอย่างถูกต้อง ระบบ AI จะถูกเพิ่มเข้ามาในอนาคตเพื่อแทนที่การตัดสินของมนุษย์โดยสมบูรณ์และมีความแม่นยำสูงเพียงพอหรือไม่ จะต้องรอให้มีการใช้งานก่อน จึงจะรู้ และจะต้องอัปเดตฐานข้อมูลตลอดเวลา ไม่เช่นนั้น เมื่อคำตัดสินของ AI เบี่ยงเบนไปจากการปฏิบัติก็อาจส่งผลกระทบต่อศักดิ์ศรีของตุลาการได้

   แหล่งข่าวผู้พิพากษาให้ความเห็นว่า การป้อนตัวเลือกพื้นฐานที่จำเป็นให้แก่ AI เพื่อร่างคำตัดสิน จะช่วยประหยัดเวลาได้มาก และยังเป็นการ "กำหนดมาตรฐานการพิจารณาคดี" ด้วย เนื่องจากผู้พิพากษาแต่ละคนมีข้อพิจารณาที่แตกต่างกันจึงมักมีข้อโต้แย้งว่าโทษเบาเกินไปหรือหนักเกินไป การใช้การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ในการพิจารณาคดีจะช่วยเพิ่มความไว้วางใจต่อกระบวนการตุลาการได้

   นอกจากนี้ กระทรวงยุติธรรมยังได้สร้างระบบรู้จำคำพูดด้วย AI ซึ่งมีคำศัพท์เฉพาะขององค์กรอัยการและกฎหมาย ซึ่งสามารถแปลงคำพูดเป็นอักษรได้ทันทีในกระบวนการสอบสวน และบันทึกชื่อผู้พูดโดยอัตโนมัติ บันทึกเนื้อหาการสอบปากคำได้ครบถ้วน ลดภาระเลขาฯ ในการพิมพ์หรือทำสำเนา เร่งประสิทธิภาพการพิจารณาคดีของศาลได้

ผู้จัดรายการ

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง