คุยเฟื่องเรื่องวัฒนธรรม -27 พย.60- กวนอิม

  • 27 November, 2017
  • แสงชัย กิตติภูมิวงศ์
基隆海關拍賣場百萬藝品遭竊

         ศาสนาพุทธมหายานแบบชาวจีนนั้น พระโพธิสัตว์กวนอินมีบทบาทและมีอิทธิพลอย่างมากต่อชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีน เป็นที่นิยมกราบไหว้บูชาในหมู่ชาวจีน และก็มีอิทธิพลต่อประเพณีวัฒนธรรมต่าง  ๆ ของชาวจีน จนทำให้ผู้ที่ต้องการศึกษาประเพณีและวัฒนธรรมของชาวจีน ขาดไม่ได้ที่จะต้องศึกษาเรื่องของเจ้าแม่กวนอินด้วย