ต้องสู้จึงจะชนะ –09 มค.61- ข้ามเซ่นเข้าครัว 越俎代庖

  • 09 January, 2018
  • แสงชัย กิตติภูมิวงศ์
沈榮津主持經濟部中元祈福祭典

         สำนวนอุปมาอุปไมยการทำหน้าที่เกินเลยหรือเกินขอบเขตของตนเอง ที่มาของสำนวน ตราบใดที่พ่อครัวยังไม่ปรุงอาหาร ผู้ดำเนินพิธีเซ่นไหว้ก็มิอาจละทิ้งหน้าที่ของตน ก้าวข้ามภาชนะใส่เครื่องบวงสรวง เพื่อเข้าครัวไปทำหน้าที่ปรุงอาหาร