ไต้หวันไฮเทค –21 ส.ค.61- การกำจัดขยะอินทรีย์ด้วยวิธีต่าง ๆ

  • 20 August, 2018
  • แสงชัย กิตติภูมิวงศ์
創新快速有機廢棄物處理技術」

          การกำจัดขยะอินทรีย์มีหลายวิธี เช่น การเผา การหมักด้วยจุลินทรีย์ ในไต้หวันมีการวิจัยพัฒนาเอมไซม์เพื่อใช้หมักขยะอินทรีย์ลดเวลาจากแบบเดิม 3 เดือน เหลือเพียง 3 วัน