:::

RTI Radio Taiwan InternationalRTI Radio Taiwan Internationalไต้หวันไฮเทค วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564

  • 16 November, 2021
ไต้หวันไฮเทค
AI คัดเกรดมะละกอสุกโดยวิธีจดจำภาพถ่าย (photo:udn)

 AI คัดเกรดมะละกอสุกโดยวิธีจดจำภาพถ่าย

ในการดูว่ามะละกอสุกหรือยัง คนทั่วไปจะใช้วิธีการสังเกตสีที่เปลือก เกษตรกรที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์จะทำได้คล่องแคล่ว อย่างไรตาม การคัดเลือกโดยการสังเกตของคนมีความต่างกันจึงมีผลต่อการกำหนดคุณภาพและราคาสินค้าอาจจะไม่แม่นยำ กองการเกษตรนครเกาสงซึ่งอยู่ทางภาคใต้ของไต้หวัน แก้ไขปัญหาโดยร่วมมือกับทีมวิจัยพัฒนา AIFab ทำการประดิษฐ์ AI สำหรับการคัดเลือกมะละกอ ส่งผลงานเข้าประกวดในกิจกรรม AI GO ผลงาน AI คัดเลือกมะละกอสุกคว้ารางวัลชนะเลิศจากจำนวนชิ้นงานที่เข้าร่วมประกวด 54 ชิ้น

AI คัดเกรดมะละกอสุกโดยวิธีจดจำภาพถ่าย

AI คัดเลือกมะละกอ ที่พัฒนาโดยกองการเกษตรนครเกาสง ร่วมมือกับทีมพัฒนา AIFab ทำงานเพียงแค่ 2 ขั้น ขั้นตอนแรกเป็นการเลือกขอบเขตจากภาพมะละกอ จากนั้นใช้โมเดลจำแนกมะละกอสุกซึ่งมีโครงข่ายประสาทเทียมในการคัดเลือกแบ่งเกรดมะละกอ ในการฝึกฝน AI ให้สามารถจำแนกภาพมะละกอ ทีมงานของสำนักงานเกษตรต้องช่วยกันถ่ายภาพมะละกอด้านหน้าด้านหลัง 3,800 ภาพ เพื่อการฝึกฝน AI ปัจจุบัน AI สามารถคัดเกรดตามระดับความสุกที่แตกต่างกันด้วยความแม่นยำ 96.38 % ขึ้นไป

AI คัดเกรดมะละกอสุกโดยวิธีจดจำภาพถ่าย

จางชิงหรง (張清榮) ผู้อำนวยการกองการเกษตรนครเกาสงบอกว่าที่ผ่านมานครเกาสง ผลักดันการเกษตรอัจฉริยะร่วมมือกับภาคเอกชนใช้ AI ประยุกต์กับการดำรงชีวิตในด้านต่างๆ ในปีนี้ร่วมมือกับกรมอุตุนิยมวิทยา คณะกรรมการการเกษตร โรงพยาบาลพืชของมหาวิทยาลัยจงซิง เป็นต้น ทำให้เกษตรกรปลูกพืชผลไม้ได้สอดคล้องตามสภาพดินฟ้าอากาศ เพื่อให้เกษตรมีผลกำไรมากขึ้น

ผู้จัดรายการ

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง