:::

ไต้หวันไฮเทค - 2022-05-17

  • 17 May, 2022
ไต้หวันไฮเทค
ระบบเพาะต้นกล้าอัจฉริยะ ยกระดับการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพ

ระบบเพาะต้นกล้าอัจฉริยะ ยกระดับการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพ

การเพาะต้นกล้าเป็นพื้นฐานสำคัญของการปลูกพืช การวิจัยเทคโนโลยีเพาะต้นกล้าจะเป็นแรงขับสำคัญด้านการเกษตร สมาคมต้นกล้าจงหัว(中華種苗學會) และสถานีปรับปรุงการเพาะต้นกล้า หน่วยงานภายใต้คณะกรรมการการเกษตรของไต้หวันได้ทำการสำรวจและวิเคราะห์ภาวะการผลิตต้นกล้าผักในไต้หวันในปี 2019 พบว่าเกษตรกรประกอบธุรกิจเพราะต้นกล้าที่อายุเกินกว่า 50 ปี มีจำนวนเกินกว่า 60% บ่งชี้ว่าเกษตรกรไต้หวันเข้าสู้วัยชราภาพ เนื่องจากคนรุ่นใหม่ไม่ชอบประกอบอาชีพเกษตรกร ยังมีปัญหาต้นทุนแรงงานสูงขึ้น อุปกรณ์เก่าทรุดโทรม ขาดระบบควบคุมปริมาณรวมของต้นกล้าในตลาด เป็นสิ่งที่สะท้อนวิกฤตในธุรกิจการเพาะต้นกล้าผักของไต้หวัน

การเพาะต้นกล้าผักถือเป็นการผลิตระดับต้นน้ำของการปลูกผัก จะต้องมีกลไกควบคุมอุปสงค์และอุปทานตลาด ในภาวะราคาตลาดผันผวนต้องรับมืออย่างเหมาะสม เซี่ยซีเหวิน (謝悉文) นายกสมาคมเพาะต้นกล้าผักไต้หวันกล่าวว่า สวนเพาะต้นกล้าไต้หวันยังใช้วิธีบริหารงานแบบดั้งเดิม ผู้ผลิตต้นกล้าก็คือเกษตรกรอาชีพ ร้านขายเคมีเกษตรและร้านขายเมล็ดพันธุ์จะเป็นผู้ค้าในตลาด เมื่อผู้ผลิตต้นกล้าได้รับคำสั่งซื้อจะจดคำสั่งซื้อแต่ละวัน และกำหนดเวลาการส่งมอบไว้บนกระดานขาว เมื่อใบสั่งซื้อมากขึ้นเรื่อยๆ จะต้องเขียนด้วยอักษรที่เล็ก หรือแม้แต่มีพื้นที่ไม่พอเขียน กลายเป็นความยุ่งยากในการบริหารจัดการ

การงอกต้นกล้าอาจได้รับผลกระทบจากภาวะอากาศและสภาพดิน เนื่องจากเมล็ดพันธุ์งอกไม่ครบ 100% เมื่อสวนเพาะกล้าได้รับใบสั่งซื้อแล้วจะทำการปรับเพิ่มปริมาณต้นกล้าตามอัตราการงอก และสภาพดินฟ้าอากาศ อย่างน้อยต้องเพิ่มปริมาณผลิต 10% เพื่อเป็นหลักประกันว่าจะมีสินค้าส่งมอบได้เพียงพอตามใบสั่งซื้อ เนื่องจากกะคะเนโดยอาศัยประสบการณ์ของเกษตรกร อาจจะทำให้ปริมาณต้นกล้าไม่เพียงพอ หรือผลิตเกินความต้องการ กลายเป็นความสิ้นเปลือง

เป็นที่มาของการจัดทำระบบบริหารจัดการการผลิตต้นกล้าผักอัจฉริยะ เพื่อทดแทนการจดบันทึกบนกระดานขาวหรือบนสมุดบันทึก จะทำการบันทึกตามภาวะเป็นจริง ทำให้การบริหารที่มีความซับซ้อนเป็นไปโดยอัตโนมัติ ตั้งแต่การรับใบสั่งซื้อ  การกำหนดเวลาการผลิต การบริหารสินค้าคงเหลือ การส่งสินค้า การจัดรถส่งของ และยังมีการวิเคราะห์สถิติการรับ การจ่ายต้นกล้าและอัตราของเสีย มีระบบให้ลูกค้าสั่งสินค้าจากอินเทอร์เน็ตหรือสั่งจากโทรศัพท์มือถือ มีการจัดตารางแบบยืดหยุ่น ลดแรงงานคน ลดความผิดพลาด ช่วยลดอัตราความสูญเสียได้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มรายได้

เกษตรกรเพียงแค่ใส่ข้อมูลชนิดผักข้อมูลการพยากรณ์อากาศ ข้อมูลการวิเคราะห์คาดการณ์สภาพแวดล้อม ระบบจะทำการประมวลอัตราการเติบโต และช่วงเวลาในการส่งมอบสินค้า  ระบบดังกล่าวมีความแม่นยำ 80% ทำให้สวนเพาะต้นกล้าสามารถกำหนดเวลาการส่งของได้ทันตามความต้องการ

ระบบดังกล่าวอาศัยการทำงานบน cloud ผู้ประกอบการและพนักงานในพื้นที่สามารถที่จะติดตามข้อมูลต่างๆ ได้ผ่านแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ หรือสมาร์ทโฟน ตรวจดูข้อมูลลูกค้าตรวจดูใบสั่งซื้อแต่ละใบและความคืบหน้าในการเพาะปลูกล่าสุด

คลิกฟังรายการที่นี่

ผู้จัดรายการ

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง