close
Rti Thaiดาวน์โหลด Rti App
Open
:::

ไต้หวันไฮเทค - 2024-04-02

  • 02 April, 2024
ไต้หวันไฮเทค
2024 Smart City Summit & Expo X 2050 Net Zero City Expo(photo3c .ltn.com.tw)

เครือข่ายผู้ให้บริการสัญญาณโทรศัพท์มือถือยักษ์ใหญ่ในไต้หวัน จัดแสดงนวตกรรมและบริการใหม่

   เทคโนโลยีสารสนเทศยุคใหม่มีความแพร่หลายมากขึ้น เช่น 5G, Internet of Things, คลาวด์คอมพิวติ้ง, ปัญญาประดิษฐ์ และโมเดลภาษาขนาดใหญ่ เครื่องมือดิจิทัลได้กลายเป็นสิ่งสำคัญสำหรับองค์กรในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์เพื่อการแข่งขันในตลาด ผลักดันให้เกิดระบบการผลิตอัจฉริยะ พลังงานอัจฉริยะ คมนาคมอัจฉริยะ การแพทย์อัจฉริยะ อาคารอัจฉริยะ การประหยัดพลังงานอัจฉริยะ และเมืองอัจฉริยะ ที่กำลังเฟื่องฟูขึ้นเรื่อยๆ

   จงหัวเทเลคอม (Chunghwa Telecom 中華電信) จัดแสดงผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นนวัตกรรมมากกว่า 20 รายการในปี 2024 นี้ ได้แก่ การจัดแสดง 13 รายการในพื้นที่นิทรรศการไทเป เช่น การขนส่งอัจฉริยะ วัฒนธรรมอัจฉริยะ การดูแลสุขภาพอัจฉริยะ การผลิต และการส่งออกไปต่างประเทศอัจฉริยะ สำหรับในโซน "2050 Net Zero City Expo" จัดแสดงผลการดำเนินงาน ESG ของ Chunghwa Telecom และเข้าร่วมในโซน AI ของ Pavilion ของกระทรวงคมนาคม นำเสนอการพัฒนาของ Chunghwa Telecom ด้านเมืองอัจฉริยะและปัญญาประดิษฐ์ AI  ในพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการเกาสง Chunghwa Telecom จัดแสดง 5 รายการ ครอบคลุมการพัฒนานวัตกรรมของเมืองอัจฉริยะ

   ไถวันต้าเกอต้า (Taiwan Mobile 台灣大哥大) จัดแสดงแอปพลิเคชันที่เป็นนวัตกรรมใน 4 ด้านหลัก ได้แก่ การขนส่งอัจฉริยะ อินเทอร์เน็ตของยานพาหนะยุคใหม่ บ้านอัจฉริยะ โบราณสถานอัจฉริยะ 5G ในพื้นที่จัดแสดงที่ไทเป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง MyCharge ซึ่งเป็นบริการชาร์จเพียงแห่งเดียวในวงการที่ผสมผสานเทคโนโลยีโทรคมนาคมเข้าด้วยกัน สามารถช่วยเหลือเจ้าของรถยนต์ไฟฟ้าหรือผู้ประกอบการในการสำรวจ วางแผน จัดสร้าง บริหารงาน จัดแสดงเป็นครั้งแรก Taiwan Mobile ขยายบริการการขนส่งอัจฉริยะ โดยจะทำงานร่วมกับ USPACE พันธมิตรเชิงกลยุทธ์เพื่อสาธิตระบบล็อกอัจฉริยะ IoT (การล็อกและคลายล็อกช่องจอดรถยนต์) บริการนวัตกรรมการเช่าแชริ่ง นอกจากนี้ ยังจะทำงานร่วมกับพันธมิตรระบบนิเวศ 5G เพื่อใช้ 5G เชื่อมโยงผู้คน ยานพาหนะ และพื้นที่ ผ่านเครือข่ายคลาวด์ จัดแสดง Internet of Things และ Internet of Vehicles และบริการแอพพลิเคชันอื่น ๆ ที่หลากหลาย

   บ.ฟาร์อีสโทน หรือ หย่วนฉวน (FarEasTone 遠傳電信) ไทเปและเกาสงได้จัดแสดงแอปพลิเคชันเทคโนโลยีนวัตกรรม 27 รายการพร้อมกัน ซึ่งรวมถึงไมโครกริด การจัดการพลังงานและการปล่อยก๊าซคาร์บอน บริการชาร์จอัจฉริยะ ระบบไฟฟ้าสำรองของระบบสัญญาณไฟจราจร และแอปพลิเคชันเมืองอัจฉริยะที่มีความยั่งยืน การปล่อยก๊าซสุทธิเป็นศูนย์ ตลอดจนโซลูชันการยกระดับเข้าสู่ระบบดิจิทัล เช่น การวินิจฉัยและการรักษาโรคระยะไกล 5G ประวัติผู้ป่วยบนคลาวด์ อาคารอัจฉริยะ การบูรณาการมัลติคลาวด์ การกำกับดูแลดิจิทัลด้านไอที Big Data (ข้อมูลขนาดใหญ่) และ AI เชิงสร้างสรรค์

ผู้จัดรายการ

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง