:::

RTI Radio Taiwan InternationalRTI Radio Taiwan Internationalไขปัญหาแรงงาน วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565

  • 25 May, 2022
ไขปัญหาแรงงาน
ภาพบรรยากาศแรงงานไทยเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน

1. ห้องพักโรงแรมกักตัวไม่พอ แรงงานต่างชาติไม่ต้องสังเกตอาการที่โรงแรมอีกต่อไป กักตัวครบ 7 วันแล้ว เข้าโรงงานทำงานได้เลย

      สถานการณ์โควิดรุนแรง! เพื่อผ่อนเบาภาระของสถานพยาบาล ผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรือมีอาการเบา ให้ไปกักตัวที่โรงแรมกักโรค แต่ห้องพักในโรงแรมกักโรคไม่เพียงพอ ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคอนุญาตให้แรงงานต่างชาติที่เดินทางมาใหม่ หลังกักตัวครบ 7 วันแล้ว ไม่ต้องสังเกตอาการ 7 วันที่เดียวกันตามกฎระเบียบเดิมอีกต่อไป สามารถไปสังเกตอาการตนเองที่โรงงาน ระหว่างนี้ ออกนอกสถานที่ได้และไปทำงานตามปกติได้ แต่ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ห้ามรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่นและห้ามรวมกลุ่มหรือเข้าร่วมกิจกรรมใด ๆ ขณะที่นายจ้างยังคงมีหน้าที่ช่วยเหลือแรงงานต่างชาติให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคต่อไป รวมทั้งต้องรายงานสุขภาพประจำวัน อาทิ การตรวจวัดและบันทึกอุณหภูมิร่างกาย และรายงานผลผ่านระบบข้อความสั้นต่อกองอนามัย

ภาพบรรยากาศผู้โดยสารเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน

      กระทรวงแรงงานกล่าวว่า ประกาศดังกล่าว มีผลตั้งแต่ 00.00 น. ของวันที่ 27 พ.ค. เป็นต้นไป สำหรับแรงงานต่างชาติที่เดินทางเข้าไต้หวันก่อนวันที่ 27 พ.ค. และอยู่ระหว่างกักตัวหรือสังเกตอาการมีผลใช้เช่นเดียวกัน

สถานการณ์โควิด-19 ในไต้หวันบานปลาย ทำห้องพักโรงแรงกักตัวไม่เพียงพอ

2. ต่อสัญญาโควิดได้แล้ว! คนทำงานครบ 12/14 ปี หลัง 30 มิ.ย. 65 สามารถต่อสัญญากับนายจ้างเดิมได้ต่อไป แต่ต้องรอประกาศต่อได้นานเท่าไหร่?

      เมื่อวันที่ 27 พ.ค. ที่ผ่านมา สภานิติบัญญัติได้ผ่านการขยายกฎหมายเยียวยาผู้ได้ผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 30 มิ.ย. 65 ต่อไปอีก 1 ปี จนถึง 30 มิ.ย. 66 ส่งผลให้กระทรวงแรงงานมีกฎหมายอ้างอิงที่จะขยายอายุการทำงานของแรงงานต่างชาติที่จะครบกำหนด 12 ปี หรือ 14 ปี หลังวันที่ 30 มิ.ย. ต่อไปได้อีก และกระทรวงแรงงานก็ยืนยันแล้ว แรงงานต่างชาติที่ครบกำหนดสัญญาสะสมเกิน 12/14 ปี สามารถต่อสัญญากับนายจ้างเดิมต่อไปได้ แต่จะขยายการต่อสัญญาอีกนานเท่าไหร่ หรือจะขยาย 1 ปี ตามกฎหมายเยียวยาผู้ได้ผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 หรือไม่นั้น กระทรวงแรงงานจะประกาศให้ทราบในเร็ว ๆ นี้

กระทรวงแรงงานอนุญาตให้แรงงานต่างชาติที่ครบกำหนดสัญญาสะสมเกิน 12/14 ปี และครบสัญญาหลัง 30 มิ.ย. 65 ต่อสัญญากับนายจ้างเดิมต่อไปได้ แต่จะขยายการต่อสัญญาอีกนานเท่าไหร่ กระทรวงแรงงานจะประกาศให้ทราบในเร็ว ๆ นี้

      สืบเนื่องจากสถานการณ์โควิดลุกลามบานปลาย การเดินทางระหว่างประเทศลำบาก แม้กระทรวงแรงงานจะประกาศโครงการแรงงานกึ่งฝีมือ อนุญาตให้นายจ้างว่าจ้างแรงงานต่างชาติเป็นแรงงานกึ่งฝีมือได้ตั้งแต่ 30 เมษายน 65 เป็นต้นมา แต่เงื่อนไขการยกระดับเป็นแรงงานกึ่งฝีมือมีมาตรฐานค่อนข้างสูง โดยเฉพาะคุณสมบัติด้านทักษะฝีมือ นอกจากนายจ้างจำนวนมากยังไม่รู้ว่าจะแสดงหลักฐานหรือใบรับรองแบบไหน? อย่างไรแล้ว? ความพร้อมในการให้แรงงานที่นายจ้างประสงค์จะว่าจ้างเป็นแรงงานกึ่งฝีมือเข้ารับการอบรมหรือทดสอบวิชาชีพ ยังมีปัญหา ขณะที่แรงงานต่างชาติจำนวนมากมีอายุงานสะสมใกล้ครบกำหนด 12 ปีหรือ 14 ปี บางคนครบแล้วได้รับอนุญาตขยายสัญญา โดยกำหนดเวลาที่อนุญาตให้แรงงานต่างชาติขยายสัญญาจ้างกับนายจ้างเดิมได้อีก 1 ปี ก่อนครบกำหนดสัญญาภายในวันที่ 30 มิ.ย. 65 ใกล้เข้ามาทุกที ทำให้นายจ้างและแรงงานต่างชาติจำนวนมากร้อนรนกังวลใจ

การยกระดับแรงงานกึ่งฝีมือมีเงื่อนไขค่อนข้างสูง กระทรวงแรงงานอนุญาตให้แรงงานต่างชาติที่มีอายุงานสะสมและครบสัญญาหลังวันที่ 30 มิ.ย. 65 ขยายสัญญาจ้างกับนายจ้างเดิมได้ต่อไป

      เกี่ยวกับเรื่องนี้ กรมพัฒนากำลังแรงงาน กระทรวงแรงงาน เปิดเผยขณะประชุมชี้แจงรายละเอียดและขั้นตอนการยื่นขอว่าจ้างแรงงานกึ่งฝีมือต่อนายจ้างและบริษัทจัดหางานเมื่อวันที่ 17 พ.ค. ที่ผ่านมาว่า จะพิจารณาอนุญาตให้แรงงานต่างชาติที่ทำงานครบ 12 หรือ 14 ปี ที่ครบสัญญาหลัง 30 มิ.ย. 65 สามารถขยายการต่อสัญญากับนายจ้างเดิมได้ต่อไป แต่ต้องรอสภานิติบัญญัติผ่านการขยายกฎหมายเยียวยาผู้ได้ผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งเป็นกฎหมายอ้างอิงในการขยายการต่อสัญญาพิเศษช่วงสถานการณ์โควิดสำหรับผู้ทำงานครบ และเมื่อวันที่ 27 พ.ค. ที่ผ่านมา สภานิติบัญญัติได้ผ่านการขยายกฎหมายเยียวยาผู้ได้ผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ต่อไปอีก 1 ปี จนถึง 30 มิ.ย. 66 กระทรวงแรงงานจึงมีกฎหมายอ้างอิงที่จะขยายอายุการทำงานของแรงงานต่างชาติที่จะครบกำหนด 12 ปี หรือ 14 ปี หลังวันที่ 30 มิ.ย. ต่อไป และกระทรวงแรงงานก็ยืนยันแล้ว แรงงานต่างชาติที่ครบกำหนดเวลาทำงานสะสมในไต้หวันเกิน 12 ปี สำหรับแรงงานภาคการผลิต และ 14 ปี สำหรับแรงงานภาคสวัสดิการสังคม สามารถต่อสัญญากับนายจ้างเดิมต่อไปได้ รวมผู้ที่ครบกำหนดระยะเวลาและได้รับการต่อสัญญามาแล้ว แต่จะขยายการต่อสัญญาอีกนานเท่าไหร่ หรือจะขยาย 1 ปี ตามระยะเวลาของกฎหมายเยียวยาผู้ได้ผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 หรือไม่นั้น กระทรวงแรงงานจะประกาศให้ทราบในเร็ว ๆ นี้

ผู้อนุบาลจำนวนมากมีอายุงานใกล้ครบกำหนด 14 ปี สามารถต่อสัญญากับนายจ้างเดิมได้ต่อไป

ผู้จัดรายการ

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง