:::

ไขปัญหาแรงงาน วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565

  • 03 August, 2022
ไขปัญหาแรงงาน
แรงงานไทยในไซต์งานก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียวในเถาหยวน

1. อยากเป็นแรงงานกึ่งฝีมือต้องทำอย่างไร? เคยมาทำงานที่ไต้หวัน อายุงานไม่ครบ 6 ปี เริ่มนับหนึ่งใหม่ เกิน 6 ปี อายุงานสะสมต้องครบ 11 ปี 8 เดือนขึ้นไป...ดูคุณสมบัติและขั้นตอนการยื่นขอเป็นแรงงานกึ่งฝีมือ

🔴 เงื่อนไขและขั้นตอนการยกระดับแรงงานต่างชาติทั่วไปเป็นแรงงานกึ่งฝีมือแรงงานกึ่งฝีมือ

ตามที่กระทรวงแรงงานไต้หวันประกาศ ตั้งแต่ 30 เมษายน 65 เป็นต้นมา นายจ้างสามารถยื่นขอว่าจ้างแรงงานต่างชาติที่มีอายุการทำงานต่อเนื่องครบ 6 ปีขึ้นไป หรือมีอายุงานสะสมครบตามระยะเวลาที่กฎหมายการจ้างงานกำหนด 12 ปี (อนุโลมให้ครบ 11 ปี 8 เดือนขึ้นไป) ทั้งแรงงานในภาคอุตสาหกรรม ก่อสร้าง ลูกเรือประมง เกษตร และแรงงานต่างชาติในภาคสวัสดิการสังคม ได้แก่ ผู้อนุบาลในองค์กรและในครัวเรือน ที่มีทักษะฝีมือ และนายจ้างยินยอมจ่ายค่าจ้างตามเกณฑ์กำหนด เป็นแรงงานกึ่งฝีมือได้ โดยไม่ถูกจำกัดระยะเวลาทำงานเหมือนแรงงานต่างชาติทั่วไป เมื่อทำงานในสถานะแรงงานกึ่งฝีมือต่อเนื่องครบ 5 ปีแล้ว สามารถขอถิ่นที่อยู่ถาวรได้นั้น      ยังมีแรงงานไทยจำนวนไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องนี้และถามเข้าสู่รายการ จึงขอนำเงื่อนไข คุณสมบัติและขั้นตอนในการยกระดับแรงงานต่างชาติทั่วไปเป็นแรงงานกึ่งฝีมือแรงงานมาสรุปดังนี้ :

แรงงานไทยในไซต์งานก่อสร้างสะพานตั้นเจียง (ภาพจาก Kung Sing Engineering Corporation)

🔵 อายุงาน

1) ต้องทำงานในไต้หวันต่อเนื่องครบ 6 ปีขึ้นไป โดยไม่จำกัดว่าต้องเป็นนายจ้างรายเดียวกัน

2) กรณีที่ไม่ครบ 6 ปี เดินทางกลับประเทศและกลับเข้ามาทำงานที่ไต้หวันต่อ จะต้องทำงานต่อเนื่องจนครบ 6 ปี จึงจะมีสิทธิ์ยื่นขอยกระดับเป็นแรงงานกึ่งฝีมือได้

3) ทำงานครบ 6 ปีขึ้นไปแต่ไม่ครบ 12 ปี เดินทางกลับประเทศ และกลับเข้ามาทำงานที่ไต้หวันต่อ จะต้องมีอายุงานสะสมครบ 11 ปี 8 เดือนขึ้นไป จึงจะมีสิทธิ์ยื่นขอยกระดับเป็นแรงงานกึ่งฝีมือได้

4) สำหรับแรงงานต่างชาติที่เคยทำงานในไต้หวันครบ 12 ปี และเดินทางกลับประเทศแล้ว นายจ้างเก่ารายใดรายหนึ่งสามารถว่าจ้างและนำเข้าได้ โดยไม่จำกัดว่าต้องเป็นงานประเภทเดิม

แรงงานไทยในไซต์งานก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียวในเถาหยวน

🔵 ค่าจ้าง

1) ภาคการผลิต นายจ้างต้องจ่ายเงินเดือนประจำ (รวมเบี้ยขยัน เบี้ยเลี้ยง ค่าเข้ากะ เงินรางวัลที่ได้รับเป็นประจำทุกอย่าง ยกเว้นค่าโอที) ไม่ต่ำกว่า 33,000 เหรียญไต้หวันต่อเดือน หรือรายได้รวมตลอดทั้งปี (รวมโอทีและเงินโบนัส) ไม่ต่ำกว่า 500,000 เหรียญไต้หวัน

2) ผู้อนุบาล ผู้อนุบาลในครัวเรือน ไม่ต่ำกว่า 24,000 เหรียญไต้หวันต่อเดือน ส่วนผู้อนุบาลในองค์กร ต้องมีเงินเดือนประจำไม่ต่ำกว่า 29,000 เหรียญต่อเดือน

ผู้อนุบาลก็มีสิทธิ์ได้รับการยกระดับเป็นแรงงานกึ่งฝีมือเช่นกัน

🔵 ทักษะฝีมือ

          🔴 แรงงานภาคการผลิต (ข้อใดข้อหนึ่งก็ได้)

1) เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานจากสถาบันทดสอบมาตรฐานฝีมือแห่งชาติของไต้หวัน ตรวจสอบวันเวลาทดสอบและสมัครได้ที่ https://www.wdasec.gov.tw/en/)

2) เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพไม่ต่ำกว่า 80 ชั่วโมง (ตรวจสอบหลักสูตรและเวลาการอบรมจากเว็บไซต์ Taiwan Job ของกรมพัฒนากำลังแรงงาน ได้ที่ https://course.taiwanjobs.gov.tw/ แต่มีเฉพาะภาษาจีน)

3) รับรองทักษะฝีมือโดยนายจ้าง ซึ่งต้องแนบหลักฐานหรือคลิปวิดีโอแสดงทักษะฝีมือในการทำงาน

แรงงานไทยในโรงงานผลิตล้อแมกซ์

       🔴 ผู้อนุบาลในครัวเรือนและในองค์กร

ต้องผ่านการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนขั้นพื้นฐานและผ่านการอบรมหลักสูตรเสริมทักษะการทำงานไม่ต่ำกว่า 20 ชั่วโมง (อบรมผ่านระบบออนไลน์ฟรีตลอด 24 ชม. จากเว็บกรมพัฒนากำลังแรงงานที่ https://ppt.cc/fAOXEx)

4) แรงงานต่างชาติในภาคการผลิตที่ได้รับเงินเดือนประจำไม่ต่ำกว่า 35,000 เหรียญไต้หวัน ผู้อนุบาลในครัวเรือน ได้รับได้รับเงินเดือนประจำไม่ต่ำกว่า 26,000 เหรียญไต้หวัน และผู้อนุบาลในองค์กรค่าจ้างไม่ต่ำกว่า 31,000 เหรียญไต้หวัน ไม่ต้องผ่านการทดสอบฝีมือหรือแนบใบรับรองทักษะใด ๆ

🔵 วิธีการยื่นขอว่าจ้างแรงงานกึ่งฝีมือ

       ยังคงเป็นไปตามขั้นตอนการยื่นขอแรงงานต่างชาติทั่วไป คือนายจ้างจะต้องรับสมัครแรงงานท้องถิ่นในประเทศด้วยอัตราค่าจ้างและเงื่อนไขตามกำหนดก่อน เมื่อไม่มีแรงงานท้องถิ่นมาสมัคร ศูนย์จัดหางานท้องที่จะออกใบรับรองให้ เพื่อนำไปประกอบการยื่นขอต่อกระทรวงแรงงานต่อไป นายจ้างต้องเป็นฝ่ายยื่นขอ ทำสัญญาจ้างครั้งละ 3 ปี เช่นเดียวกับแรงงานต่างชาติทั่วไป โดยต้องแจ้งค่าจ้างที่จะจ่ายให้แรงงานกึ่งฝีมือตามความเป็นจริง ระหว่างทำงาน แรงงานกึ่งฝีมือต้องรับการตรวจโรคภายใน 30 วันเมื่อทำงานครบเดือนที่ 6, 18, 30 และตรวจโรคเสริม กรณีที่มีการทำสัญญาจ้างกับนายจ้างใหม่ โดยทำสัญญาครั้งละ 3 ปี ไม่จำกัดจำนวนครั้ง และไม่ถูกจำกัดระยะเวลา 12 ปีหรือ 14 ปี ตามในกฎหมายการจ้างงาน

      ทั้งนี้นายจ้างที่ประสงค์จะว่าจ้างแรงงานต่างชาติเป็นแรงงานกึ่งฝีมือ จะต้องนำหลักฐานเกี่ยวกับทักษะฝีมือและหลักฐานเกี่ยวกับค่าจ้าง พร้อมด้วยหลักฐานการประกาศรับสมัครลูกจ้างในประเทศ แบบคำร้อง และหลักฐานไม่มีประวัติฝ่าฝืนกฎหมายและระเบียบทางด้านแรงงานที่ออกโดยกองแรงงานท้องที่ ยื่นขอทางออนไลน์ได้ที่ https://fwapply.wda.gov.tw หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ สายด่วนคุ้มครองแรงงาน 1955 หรือ 02-89956000

2. รู้เท่าไม่ถึงการณ์! ยูทูปเบอร์สาวเวียดนามชื่อดัง ซึ่งเป็นผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ ช่วยคนชาติเดียวกัน ถ่ายทอดสดแนะนำงานเกษตรรายได้งาม ถูกจับ

          นายอาเซิน ชายชาวเวียดนามอายุ 36 ปี เมื่อ 5 ปีที่แล้วเดินทางมาไต้หวันด้วยวีซ่าเยี่ยมญาติ แต่อยู่เลยกำหนดและหางานเกษตรทำอย่างผิดกฎหมาย เมื่อรู้ช่องทาง ได้แนะนำญาติพี่น้องของตนที่มาตั้งถิ่นฐานในไต้หวัน รวมทั้งแรงงานชาติเดียวกัน ทั้งที่ผิดกฎหมายและที่ยังทำงานอยู่ในโรงงาน หลบหนีไปทำงานเกษตร มีการรวมกลุ่มรับเหมางาน ตั้งแต่พื้นที่นครเกาสงจนถึงเมืองหยุนหลิน

เพ่ยเพ่ย ยูทูปเบอร์สาวเวียดนามชื่อดัง (คนที่ 2 จากซ้าย) ถ่ายทอดสดสภาพการทำงานในสวนผัก สัมภาษณ์แรงงานเวียดนามที่ทำงานอย่างผิดกฎหมาย

          เนื่องจากนายอาเซินไม่เก็บค่านายหน้าคนชาติเดียวกัน ทำให้เพ่ยเพ่ย ยูทูปเบอร์สาวเวียดนามชื่อดัง ซึ่งเป็นผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ นับถือเป็นอย่างมาก ประสานติดต่อช่วยโฆษณาโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ด้วยการถ่ายทอดสดสภาพการทำงานในสวนผัก มีการสัมภาษณ์แรงงานเวียดนามที่ทำงานอย่างผิดกฎหมาย และสัมภาษณ์เจ้าของสวน ถูกตำรวจตรวจคนนำกำลังล้อมจับคาสวน นอกจากยูทูปเบอร์สาวแล้ว ยังจับกุมแรงงานเวียดนามผิดกฎหมายได้ 9 ราย เจ้าของสวนที่ว่าจ้างแรงงานต่างชาติเข้าทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตอีก 7 ราย ทั้งหมดถูกส่งดำเนินคดี

นายอาเซิน (คนขวามือ) ชายชาวเวียดนามอายุ 36 ปี เมื่อ 5 ปีที่แล้วเดินทางมาไต้หวันด้วยวีซ่าเยี่ยมญาติ แต่อยู่เลยกำหนดและหางานเกษตรทำอย่างผิดกฎหมาย

          เพ่ยเพ่ย ยูทูปเบอร์สาวเวียดนามชื่อดังรับสารภาพว่า ตนเองไม่รับเงินค่าโฆษณา เห็นงานเกษตรรายได้ดีและไม่ต้องเสียค่านายหน้า จึงอยากช่วยคนชาติเดียวกัน แต่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ไม่ทราบว่าเป็นพฤติกรรมผิดกฎหมาย รู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่ง

นอกจากยูทูปเบอร์สาวแล้ว ตำรวจยังจับกุมแรงงานเวียดนามผิดกฎหมายได้ 9 ราย เจ้าของสวนที่ว่าจ้างแรงงานต่างชาติเข้าทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตอีก 7 ราย ทั้งหมดถูกส่งดำเนินคดี

3. คนงานเวียดนามผิดกฎหมายหัวใส หลบไปทำงานที่ไม่ถูกเพ่งเล็งและรายได้ดี ขี่ซาเล้งเก็บขยะขายในกรุงไทเป รายได้เดือนละ 36,000 เหรียญ ทำมา 6 ปีถูกจับ

          นายอาตู้ แรงงานเวียดนามผิดกฎหมาย เดินทางมาทำงานที่นครไถหนาน แต่หลบหนีนายจ้างเมื่อ 6 ปีที่แล้ว หนีไปทำงานที่คิดว่าตำรวจไม่ค่อยเพ่งเล็งและมีรายได้ดี นั่นคือเก็บขยะขายในชุมชนกรุงไทเป เมื่อเก็บเงินได้ก้อนหนึ่ง ค่อย ๆ ขยับขยายกิจการด้วยการซื้อรถขนของสามล้อหรือซาเล้งมาขับ มีรายได้ที่มั่นคงเฉลี่ยเดือนละไม่ต่ำกว่า 36,000 เหรียญ

รถบรรทุกขยะรีไซเคิล 3 ล้อของนายอาตู้

          หลังทำมา 6 ปี เมื่อปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ถูกคนแจ้งตำรวจตรวจคนเข้าเมืองว่า นายอาตู้เป็นคนงานผิดกฎหมาย ตำรวจตามไปตรวจสอบ พบนายอาตู้กำลังขี่ซาเล้งบรรทุกขยะรีไซเคิลเต็มรถ เรียกให้จอดและขอดูบัตรประจำตัว นายอาตู้อ้างว่า เป็นผู้ติดตามญาติ ซึ่งเป็นผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ เพื่อหาเงินเลี้ยงครอบครัว จึงมาทำงานเก็บขยะรีไซเคิล ตำรวจตรวจสอบข้อมูลพบว่า เป็นแรงงานหลบหนีนายจ้าง จึงนำตัวไปสอบปากคำ ระหว่างนั้น นายอาตู้แสดงอาการห่วงกังวลรถหาย ยังสอบถามตำรวจตลอดว่า ซาเล้งของตนอยู่ไหน จะถูกยึดหรือไม่? เมื่อรู้ว่า ไม่สามารถปกปิดได้ จึงรับสารภาพว่า ตนหลบหนีมาทำงานเก็บขยะนาน 6 ปีแล้ว เหตุที่เลือกงานนี้ เพราะเห็นว่า เป็นงานที่ไม่ค่อยมีใครเพ่งเล็ง อาจคิดว่าเป็นคนท้องถิ่น และที่เลือกไทเป เพราะเป็นเมืองใหญ่ ขยะรีไซเคิลน่าจะมีมากและราคาดี ซึ่งเป็นไปอย่างที่ตนคิด แต่เป็นที่น่าเสียดายทำมา 6 ปี ในที่สุดก็ถูกจับจนได้

นายอาตู้ขณะถูกจับ อ้างเป็นผู้ติดตามญาติ ซึ่งเป็นผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่

ผู้จัดรายการ

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง