:::

ไขปัญหาแรงงาน วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565

  • 10 August, 2022
ไขปัญหาแรงงาน
แรงงานไทยชุดที่เดินทางมาสร้างอาคารเทอร์มินัล 3 สนามบินเถาหยวน (ภาพจาก บจง. Yangluck)

1. สะดวกและประหยัด! ไต้หวันผ่อนคลายมาตรการควบคุมพรมแดน 15 ส.ค. เป็นต้นไป ผู้โดยสารทุกคนก่อนขึ้นเครื่องไม่ต้องตรวจ PCR ยกเลิกข้อบังคับนายจ้างต้องซื้อประกันโควิดให้แก่แรงงานต่างชาติมาใหม่

ยกเลิกแสดงใบรับรองผลตรวจ PCR ก่อนขึ้นเครื่อง 2 วัน  

          ศูนย์บัญชาการควบคุมโรค (CECC) ประกาศผ่อนคลายมาตรการควบคุมพรมแดน ผู้โดยสารที่เดินทางเข้าสู่ไต้หวันหรือเดินทางผ่านไปยังประเทศที่ 3 ทุกคน รวมแรงงานต่างชาติด้วย ไม่ต้องแสดงผลตรวจ PCR ก่อนการเดินทาง 2 วัน มีผลตั้งแต่ 00.00 น. วันที่ 15 สิงหาคมเป็นต้นไป

          ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคให้เหตุผลว่า ปัจจุบัน ประเทศต่าง ๆ ทยอยคลายล็อกการเดินทางเข้าประเทศ ยกเลิกข้อกำหนดต้องแสดงผลตรวจ PCR ที่เป็นลบก่อนการเดินทางแล้ว ประกอบกับไต้หวันยังคงมาตรการป้องกันโรค กำหนดให้ผู้โดยสารที่เดินทางเข้าประเทศทุกคน ต้องตรวจคัดกรอง PCR จากน้ำลาย ณ ท่าอากาศยาน และต้องกักตัว 3 วัน สังเกตอาการอีก 4 วัน ตามมาตรการ 3+4 ต่อไป ดังนั้น ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป ผู้โดยสารทั้งที่เดินทางเข้าสู่ไต้หวันและแวะเปลี่ยนผ่านเครื่องไปยังประเทศที่ 3 รวมถึงแรงงานต่างชาติ ไม่ต้องแสดงผลตรวจ PCR ก่อนการเดินทาง 2 วัน หรือไม่ต้องตรวจ PCR ก่อนขึ้นเครื่องเดินทางมาไต้หวันอีกต่อไป

แรงงานไทยชุดที่เดินทางมาสร้างอาคารเทอร์มินัล 3 สนามบินเถาหยวน (ภาพจาก บจง. Yangluck)

          อย่างไรก็ตาม ผู้โดยสารที่เดินทางเข้าไต้หวันทุกคน ยังคงต้องให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคดังนี้ :

          1. ก่อนการเดินทางจะต้องจัดเตรียมสถานที่กักตัว โทรศัพท์มือถือ กรอกข้อมูลสุขภาพ/ยื่นขอกักกันโรคออนไลน์ให้เรียบร้อย เมื่อเดินทางถึงไต้หวัน ต้องให้ความร่วมมือตรวจคัดกรอง PCR จากน้ำลายที่ท่าอากาศยานหรือท่าเรือ ต้องกักตัว 3 วัน สังเกตอาการ 4 วัน หรือมาตรการ (3+4) ตามกำหนด

          2. ผู้มีผลการตรวจคัดกรองเป็นบวกที่ประเทศต้นทาง นับจากวันตรวจให้ชะลอการเดินทาง 7 วัน หลีกเลี่ยงการแพร่เชื้อระหว่างประเทศ

แรงงานไทยชุดที่เดินทางมาสร้างอาคารเทอร์มินัล 3 สนามบินเถาหยวน (ภาพจาก บจง. Yangluck)

ยกเลิกข้อบังคับให้นายจ้างซื้อประกันสุขภาพให้แก่แรงงานต่างชาติก่อนการเดินทาง 

          นอกจากนี้ กระทรวงแรงงานยังประกาศยกเลิกข้อบังคับให้นายจ้างต้องซื้อประกันสุขภาพให้แก่แรงงานต่างชาติก่อนการเดินทาง ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคมนี้เป็นต้นมา กระทรวงแรงงานให้เหตุผลว่า เนื่องจากแรงงานต่างชาติที่เดินทางมาใหม่ ก่อนการเดินทางได้ฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว ประกอบกับมีการตรวจพบติดเชื้อโควิด-19 ในแรงงานต่างชาติที่เดินทางมาใหม่จำนวนน้อยมาก หรือมีก็ไม่แสดงอาการหรือมีอาการเพียงเล็กน้อย ซึ่งมีมาตรการแยกกักตัวอยู่แล้ว เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของนายจ้างและลดขั้นตอนการนำเข้าแรงงานต่างชาติ จึงได้เสนอและได้รับอนุมัติจากศูนย์บัญชาการควบคุมโรค หรือ CECC ยกเลิกข้อบังคับให้นายจ้างซื้อประกันสุขภาพให้กับแรงงานต่างชาติก่อนการเดินทาง ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคมนี้เป็นต้นไป

แรงงานเวียดนามที่เดินทางถึงสนามบินเถาหยวน (ภาพจาก chinatimes.com)

          เนื่องจากช่วงปลายปี 2563 และต้นปี 2564 มีแรงงานอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ที่เดินทางมาใหม่ แม้จะมีใบรับรองผลตรวจโควิดเป็นลบ แต่ถูกตรวจพบติดเชื้อระหว่างกักตัว 14 วัน จำนวน 544 คน กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการไต้หวันต้องช่วยจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปแล้วร่วม 100 ล้านเหรียญไต้หวัน หรือเฉลี่ยคนละ 182,000 เหรียญไต้หวัน เพื่อแบ่งเบาภาระของรัฐบาล  กระทรวงแรงงานไต้หวัน จึงปฏิบัติตามข้อสั่งการของศูนย์บัญชาการควบคุมโรค บังคับให้นายจ้างจะต้องซื้อประกันสุขภาพแก่แรงงานต่างชาติที่เดินทางมาใหม่ต่างหากในวงเงิน 500,000 เหรียญไต้หวัน มีผลคุ้มครองในระยะเวลา 30 วัน เบี้ยประกันภัยประมาณ 1,200 เหรียญ เพื่อใช้เป็นค่ารักษาพยาบาล กรณีแรงงานต่างชาติที่ตนนำเข้าติดเชื้อโควิด-19 จากประเทศต้นทาง และนับจากบังคับใช้มาตรการนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 64 เป็นต้นมา จนถึงวันที่ 25 ก.ค. 65 มีแรงงานต่างชาติเดินทางเข้าไต้หวันและซื้อประกันสุขภาพดังกล่าวแล้ว 80,054 คน

2. คุณอยากเรียนต่อไหม? ไต้หวันส่งเสริมให้แรงงานต่างชาติทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย จบแล้วยกระดับเป็นแรงงานกึ่งฝีมือ สถาบันการศึกษาอ้าแขนรับ

          นายซูอวี้กั๋ว ผอ. สำนักงานบริหารแรงงานข้ามชาติ กรมพัฒนากำลังแรงงาน กระทรวงแรงงานกล่าวว่า กระทรวงแรงงานส่งเสริมให้แรงงานต่างชาติทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย เมื่อจบการศึกษาอนุปริญญาหรือระดับปริญญา จะได้รับการยกระดับเป็นแรงงานกึ่งฝีมือทันที และเพื่อให้นายจ้างให้การสนับสนุนแรงงานของตนเข้าเรียนต่อในสถาบันการอาชีวศึกษาหรือมหาวิทยาลัย กระทรวงแรงงานจะแก้ไขเกณฑ์การนำเข้าแรงงานต่างชาติและมาตรฐานในการชำระเงินเข้ากองทุนเพื่อความมั่นคงในการทำงานของแรงงาน

ภาพบรรยากาศแรงงานอินโดนีเซียเรียนภาษษจีน (ภาพจาก https://one-forty.org/)

          ผอ. สำนักงานบริหารแรงงานข้ามชาติกล่าวว่า แรงงานต่างชาติที่เรียนต่อ แต่ละเทอมลงทะเบียน 9 หน่วยกิตขึ้นไป นายจ้างมีสิทธิ์ได้รับโควตาพิเศษนำเข้าแรงงานต่างชาติในอัตราส่วน 1 ต่อ 1 แต่ละเดือนจ่ายเงินเข้ากองทุนเพื่อความมั่นคงในการทำงานของแรงงานของโควตาพิเศษ 9,000 เหรียญต่อคน สูงสุดเพิ่มโควตาพิเศษได้ 5% แต่ยอดจำนวนแรงงานต่างชาติที่นำเข้าได้ ยังคงจำกัดไม่เกิน 40% ของแรงงานท้องถิ่น หรือนายจ้างจะเลือกรับการลดหย่อนการจ่ายเงินเข้ากองทุนเพื่อความมั่นคงในการทำงานลง 50% ก็ได้ โดยเงื่อนไขทั้งสองข้างต้น นายจ้างเลือกได้ข้อใดข้อหนึ่ง

ไต้หวันส่งเสริมให้แรงงานต่างชาติทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย จบแล้วยกระดับเป็นแรงงานกึ่งฝีมือ

3. ขอแสดงความชื่นชม สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย อำนวยความสะดวกคนไทย ไปให้บริการกงสุลสัญจรที่ไทจงและเกาสง

          แรงงานไทยหรือชาวไทยที่อยู่ภาคกลางและภาคใต้ มักจะประสบปัญหาอย่างหนึ่งคือ หนังสือเดินทางใกล้หมดอายุต้องเดินทางไปทำใหม่ที่สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ซึ่งตั้งอยู่ในไทเป การเดินทางค่อนข้างจะลำบาก ไปกลับใช้เวลาเป็นวัน และต้องนัดหมายล่วงหน้า ประกอบกับสถานการณ์โควิด-19 ยิ่งทำให้การไปใช้บริการลำบากมากขึ้น

ภาพบรรยากาศแรงงานไทยที่ภาคกลางไปใช้บริการทำหนังสือเดินทาง (ภาพจากเฟซบุ๊กสำนักงานการค้าฯ https://www.facebook.com/TTEOTAIPEI/)

          เพื่อจะอำนวยความสะดวกและให้บริการแรงงานไทยและชาวไทยที่อยู่ทางภาคกลางและภาคใต้ ไม่ต้องลำบากมากนัก สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย หรือกงสุลไทย ได้ให้บริการกงสุลสัญจร ไปบริการถึงที่ภาคกลางและภาคใต้ แต่กำลังเจ้าหน้าที่และสถานที่มีจำกัด สามารถให้บริการได้ครั้งละประมาณ 60-80 คน ดังนั้นจึงต้องมีการลงทะเบียนล่วงหน้า

ภาพบรรยากาศแรงงานไทยที่ภาคกลางไปใช้บริการทำหนังสือเดินทาง (ภาพจากเฟซบุ๊กสำนักงานการค้าฯ https://www.facebook.com/TTEOTAIPEI/)

          จุดให้บริการที่ภาคกลาง ได้แก่ห้องประชุมที่ทำการสมาคมการจัดหางานไทจง ช่วงเดือนกรกฎาคม – กันยายนนี้ มีบริการกงสุลสัญจร 6 รอบ ยังเหลืออีก 4 รอบ ได้แก่ 19 ส.ค. 24 ส.ค. 31 ส.ค. และ 14 ก.ย. แต่เป็นที่น่าเสียใจ สำหรับใครที่ลงทะเบียนไม่ทัน เพราะเปิดให้ลงทะเบียนปุ๊บเต็มปั๊บ คงเป็นเพราะไทจง จางฮั่ว หนานโถว มีแรงงานไทยจำนวนมาก คนที่ไม่ทันลงทะเบียน ก็ต้องเดินทางไปทำที่ไทเป

นายทวีเกียรติ เจนประจักษ์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย (ขวามือ) ทักทายกับแรงงานไทยที่ไปใช้บริการกงสุลสัญจรที่นครไทจง (ภาพจากเฟซบุ๊กสำนักงานการค้าฯ https://www.facebook.com/TTEOTAIPEI/)

          ส่วนที่ภาคใต้ จุดให้บริการ ณ ที่ทำการสมาคมการจัดหางานเกาสง ผู้ที่ประสงค์จะทำหนังสือเดินทาง ช่วงเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565 ยังไม่เต็ม รีบลงทะเบียนได้ที่เฟซบุ๊กของสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย พิมพ์คำว่า TTEO สามารถลงชื่อเพื่อนัดหมายทำหนังสือเดินทางล่วงหน้าได้ ในวันที่ 7 ก.ย. 2565 เวลาที่ให้บริการ 10:00 - 14:00 น.  สถานที่ให้บริการ : เลขที่ 110 ชั้น 16-1 ถนนซันตัวซื่อลู่ เขตหลิงหย่า เมืองเกาสง

ภาพบรรยากาศแรงงานไทยที่ภาคใต้ไปใช้บริการทำหนังสือเดินทาง (ภาพจากเฟซบุ๊กสำนักงานการค้าฯ https://www.facebook.com/TTEOTAIPEI/)

ผู้จัดรายการ

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง